Aktualności | 2011-12-18
3 Międzynarodowy Kongres Katastralny

3 Międzynarodowy Kongres Katastralny

W gościnnych pomieszczeniach hotelu „Polonia Palace” w Warszawie odbył się 3. Międzynarodowy Kongres Katastralny, którego przewodnie hasło brzmiało „Kataster w zrównoważonym zarządzaniu przestrzenią”. Honorowego patronatu Kongresowi użyczył Prezydent Bronisław Komorowski, reprezentowany przez Ministra Olgierda Dziekońskiego.

Spotkanie rozpoczęte 23 listopada 2011 roku zgromadziło 150 osób z 19 krajów i Polski. Przybyłych powitał Włodzimierz Kędziora Sekretarz generalny Stowarzyszenia Geodetów Polskich.

W wystąpieniach otwierających Kongres Stanisław Cegielski Prezes Stowarzyszenia Geodetów Polskich, Jolanta Orlińska Główny Geodeta Kraju, Teo CheeHai Prezydent Międzynarodowej Federacji Geodetów dziękowali obecnym za przybycie. Wyrazili przekonanie, że obecność znamienitych gości i znawców problematyki katastralnej pozwoli na uzyskanie profesjonalnego poziomu obrad i przywoła zagadnienia, które będą interesujące dla praktyki w wielu krajach.

W czasie obrad wygłoszono 31 referatów, w których przedstawiono unormowania regulujące porządek prawny administrowaniem ziemią (nieruchomościami). Prezentowano potrzebę zmierzenia się ze zjawiskiem nazywanym katastrem społecznym. Pojawiło się ono jako odpowiedź na brak formalnego uporządkowania praw własnościowych i ułatwiony dostęp do nowych, łatwych do obsługi przez nieprofesjonalistów, narzędzi do pomiaru gruntu.

Program Kongresu wzbogacała wystawa map katastralnych, przygotowana przez Zespół pod kierunkiem Komisarza wystawy Krzysztofa Mączewskiego. W Muzeum Techniki została otwarta wystawa „Z tradycji geodezji polskiej” prezentująca piśmiennictwo geodezyjne, z pierwszą polską książką geodezyjną Stanisława Grzepskiego „Geometryja, to jest miernicka nauka po polsku ...” z 1565 roku oraz instrumenty i narzędzia pomiarowe produkcji polskich wytwórców. Warszawskie Przedsiębiorstwo Geodezyjne SA, w swoim muzeum, pokazało bogaty zbiór instrumentów i narzędzi geodezyjnych, fotogrametrycznych, map oraz w pracowniach numeryczne i informatyczne techniki bieżącego wykonywania zleconych firmie prac.

W dniu 25 listopada 2011 roku wysłuchano ostatnich referatów, a obrady podsumowali podsumowali Jolanta Orlińska, Teo CheeHai i Stanisław Cegielski, który przedłożył rezolucję 3. Kongresu oraz dokonał jego zamknięcia.

Opracował: Stanisław Marcin Wiliński

Tekst artykułu wzbogacony o fotografie Autora dostępne są na stronie:
http://www.sgp.geodezja.org.pl/wydarzenia/centralne/id/100