Aktualności | 2011-12-13
Porozumienie na rzecz Centrum Bezpieczeństwa Technicznego

Porozumienie na rzecz Centrum Bezpieczeństwa Technicznego

Strony, które zawarły Porozumienie u uznały, że ich wspólną misją jest działanie na rzecz podniesienia poziomu bezpieczeństwa technicznego w Polsce. W tym kontekście uznają dalej, że jednolite stosowanie opartego o dyrektywy Nowego i Globalnego Podejścia zharmonizowanego prawa europejskiego dotyczącego bezpieczeństwa technicznego, wymaga między innymi stworzenia właściwych warunków do dyskusji oraz wymiany opinii i informacji technicznych pomiędzy wszystkimi zainteresowanymi stronami, zarówno na poziomie europejskim jak i krajowym.
Centrum stanowi platformę wymiany myśli i doświadczeń wszystkich zainteresowanych. Powołanie CBT ma na celu umożliwienie dialogu pomiędzy wytwórcami, użytkownikami, właścicielami, organami odpowiedzialnymi za wdrożenie postanowień dyrektyw europejskich do prawa krajowego, organami nadzoru rynku, placówkami naukowymi, organizacjami normalizacyjnymi oraz jednostkami oceniającymi zgodność w branżach objętych działaniami CBT.
Do realizacji zadań oraz współpracy w CBT mogą przystąpić osoby prawne i fizyczne zainteresowane tematyką objętą działaniami CBT, gotowe wyrazić zgodę na przestrzeganie zasad realizacji jego celów.

Porozumienie podpisują (od lewej): Marek Walczak - Prezes Urzędu Dozoru Technicznego, Ewa Mańkiewicz–Cudny - Prezes FSNT-NOT, Włodzimierz Kurnik - Rektor Politechniki Warszawskiej, Jerzy Gumiński - Sekretarz Generalny FSNT-NOT.