Aktualności | 2011-12-09
Rozporządzenie MSWiA w sprawie standardów technicznych pomiarów SYTWYS opublikowane

Rozporządzenie MSWiA w sprawie standardów technicznych pomiarów SYTWYS opublikowane

Rozporządzenie jest wykonaniem upoważnienia ustawowego zawartego w art. 19 ust. 1 pkt. 11 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287), znowelizowanej ustawą z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz. U. Nr 76, poz. 489). Akt określa standardy wykonywania pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania ich wyników do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Standardy dotyczą prac wykonywanych na potrzeby: ewidencji gruntów i budynków, geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, podziałów nieruchomości, postępowań sądowych i administracyjnych, zagospodarowania przestrzennego, budownictwa, w tym geodezyjnej obsługi inwestycji budowlanych.

Rozporządzenie wejdzie w życie w dniu 22 grudnia 2011 r.

Treść aktu dostępna jest na stronie:
http://www.gugik.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0004/35527/standardy-techniczne-7122011.pdf