Aktualności | 2011-12-08
240 ekspertów INSPIRE

240 ekspertów INSPIRE

Zakończenie szkolenia dla pierwszej grupy ekspertów odbyło się 29 listopada 2011r. W cyklu 6 sesji, oprócz przedstawicieli Służby Geodezyjnej i Kartograficznej, wzięli udział pracownicy jednostek administracji publicznej odpowiedzialni za sprawy ochrony środowiska, planowania przestrzennego oraz zarządzania kryzysowego. W trakcie spotkań uczestnicy szkolenia zapoznali się między innymi z Dyrektywą INSPIRE oraz aktami wprowadzającymi infrastrukturę informacji przestrzennej w Polsce, zagadnieniami związanymi z analizą danych przestrzennych, harmonizacją, modelowaniem informacji geograficznej, metadanymi, standardami i usługami danych przestrzennych oraz problematyką monitoringu i sprawozdawczości. Znaczną część zajęć stanowiły warsztaty, w trakcie których zaprezentowano oprogramowanie służące do analizy i przetwarzania danych przestrzennych.

Celem szkolenia było przygotowanie grupy 240 ekspertów, którzy dzięki nabytej wiedzy wesprą proces wdrażania dyrektywy INSPIRE. Ich zadaniem będzie między innymi udzielanie konsultacji w macierzystych instytucjach, promowanie działań związanych z budową i wdrażaniem infrastruktury informacji przestrzennej oraz bieżąca współpraca i współdziałanie z interesariuszami i innymi organami administracji.

Projekt Edukacyjne wsparcie procesu wdrażania dyrektywy INSPIRE w administracji samorządowej w kontekście podniesienia jakości usług i efektywności działania realizuje Główny Urząd Geodezji i Kartografii. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach priorytetu V (Dobre rządzenie), działania 5.2 (Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej), poddziałania 5.2.2. (Systemowe wsparcie funkcjonowania administracji samorządowej) Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Źródło:
http://www.gugik.gov.pl/informacje/aktualnosci/web/2011/240-ekspertow-inspire