Aktualności | 2011-11-29
2012 - Samorząd zawodowy geodetów uprawnionych?

2012 - Samorząd zawodowy geodetów uprawnionych?

W art. 7 Ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne z 1989 r. zapisano, że do czasu utworzenia odpowiednich samorządów zawodowych, zadania związane z nadawaniem uprawnień zawodowych należą do Służby Geodezyjnej i Kartograficznej. Możliwość stworzenia samorządu podtrzymała Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z 1997 r., która stanowi, że w drodze ustawy można tworzyć samorządy zawodowe, reprezentujące osoby wykonujące zawody zaufania publicznego i sprawujące pieczę nad należytym wykonywaniem tych zawodów w granicach interesu publicznego i dla jego ochrony.

Dyskusja nad nowym prawem geodezyjnym oraz utworzeniem samorządów zawodowych trwa właściwie od chwili uchwalenia Prawa geodezyjnego i kartograficznego. W roku 2008 r. jednolity projekt nowego prawa przedstawili przedstawiciele zjednoczonego wykonawstwa geodezyjnego. Jak wynika z zapowiedzi Głównego Geodety Kraju, prezentowanych na licznych konferencjach branżowych, wiele z tych założeń może wejść w życie.

Czy powstaną samorządy zawodowe i czy przejmą zadania związane z nadawaniem uprawnień do wykonywania samodzielnych funkcji w geodezji i kartografii? Jak wynika ze strony internetowej GUGiK:

- w związku z wystąpieniem pokontrolnym, skierowanym do Głównego Geodety Kraju, z kontroli działalności w zakresie sposobu, trybu, kosztów oraz przestrzegania prawa w sprawach nadawania uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii, przeprowadzonej przez Departament Kontroli Skarg i Wniosków MSWiA,

- odwołane zostają egzaminy wyznaczone w terminach 25 – 26 listopada 2011 r. oraz 9 – 10 i 16 – 17 grudnia 2011 r.

Działania te wywołały ożywioną dyskusję na forach geodezyjnych. Wydaje się, że zdecydowana większość użytkowników forum Geodezja.pl, w tym geoodetów uprawnionych, popiera utworzenie samorządów zawodowych. Na portalu NaszaGeodezja.pl powstała już specjalna grupa: „2012 Samorząd zawodowy geodetów uprawnionych - popieram!”, do której mogą zapisywać się zwolennicy tej inicjatywy.

Robert Łuczyński