Aktualności | 2011-11-17
PRGiK o uprawnieniach zawodowych

PRGiK o uprawnieniach zawodowych

W porządku obrad znalazła się prezentacja aktów wykonawczych do ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne. Jolanta Orlińska - Główny Geodeta Kraju zaprezentowała stan prac legislacyjnych nad projektami rozporządzeń oraz omówiła ich główne założenia. Z 13 projektów przygotowanych w Głównym Urzędzie Geodezji i Kartografii trzy zostały już opublikowane w Dzienniku Ustaw. Dwa kolejne: w sprawie baz danych zobrazowań lotniczych, satelitarnych, ortofotomapy i numerycznego modelu terenu oraz w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych zostały podpisane przez Ministra SWiA i czekają na publikację. Na etapie uzgodnień międzyresortowych procedowany jest obecnie projekt rozporządzenia o Zintegrowanym Systemie Informacji o Nieruchomościach. Trwają też prace nad projektami dot. Ewidencji Gruntów i Budynków oraz Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego - przypominała Jolanta Orlińska.

System nadawania uprawnień w dziedzinie geodezji i kartografii przybliżył członkom Rady Andrzej Zaręba - Dyrektor Departamentu Nadzoru, Kontroli i Organizacji Służby Geodezyjnej i Kartograficznej. Przytaczając podstawy prawne wskazał kolejne etapy postępowania przeprowadzanego przez Komisję egzaminacyjną powoływaną przez Głównego Geodetę Kraju. W trakcie swojej prezentacji zrelacjonował także uwagi dotyczące procedury nadawania uprawnień zawarte w wystawieniu pokontrolnym MSWiA.

Prof. Bogdan Ney - przewodniczący PRGiK powołał komisję wnioskową, w skład której weszli Marek Baranowski, Kazimierz Bujakowski oraz Jarosław Bosy, której zadaniem było opracowanie wniosków zgłoszonych przez członków PRGiK w trakcie dyskusji.

Kazimierz Bujakowski podkreślił, że głosy członków PRGiK należy traktować nie jako obronę istniejącego stanu rzeczy, lecz jako sygnał do głębszej analizy zagadnienia. Wśród postulatów zgłaszanych przez uczestników dyskusji znalazł się postulat dotyczący zaostrzenia wymagań dla kandydatów, poprzez wprowadzenie dziennika praktyk oraz określonej liczby operatów bronionych w trakcie egzaminu ustnego przez osobę ubiegającą się o uprawnienia zawodowe. Nie mniej uwagi poświęcono kwestii rozróżnienia pojęć „opłata” – zastosowanego przez kontrolerów MSWiA oraz „koszty” – znajdującego się w rozporządzeniu w sprawie uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii. – Opłaty mogą być wyższe niż koszty - podkreślała Ewa Świniarska. Większość głosów dotyczyła także możliwości zmiany przepisów wykonawczych dot. procedury nadawania uprawnień.

Jolanta Orlińska zaznaczyła, że zmiany w przepisach będą wymagały również nowych regulacji ustawowych i co oczywiste, nie jest to proces krótki. Wszystkie wnioski zebrane w trakcie dyskusji zostaną przedstawione przez Komisję w najbliższym czasie.

Na zakończenie posiedzenia, PRGiK zebrała także propozycje tematów do planu pracy Rady na 2012 rok. Głównym tematem przyszłorocznych posiedzeń Rady, zgłoszonym przez GGK, powinna stać się dyskusja i opiniowanie założeń do nowego prawa geodezyjnego i kartograficznego.

Źródło:
http://www.gugik.gov.pl/informacje/aktualnosci/web/2011/prgik-o-uprawnieniach-zawodowych