Aktualności | 2011-11-12
XII Forum bezpieczeństwa i higieny pracy

XII Forum bezpieczeństwa i higieny pracy

1. Wymogi bhp i ppoż. dotyczące obiektów i pomieszczeń magazynowych: wysokość, podłogi, temperatura, wentylacja, drogi komunikacyjne, transportowe i pożarowe, oznakowanie, stanowiska pracy.

2. Obowiązki pracodawcy wobec pracowników: szkolenia i badania lekarskie, środki ochrony indywidualnej i odzież robocza, system pierwszej pomocy.

3. Zasady i warunki składowania materiałów: duże elementy, drobnica, materiały sypkie, materiały szkodliwe i niebezpieczne, paliwa.

4. Magazyny wysokiego składowania i magazyny specjalne.

5. Ryzyko zawodowe w magazynie i archiwum.

Podczas zajęć poświęconych wypadkom organizatorzy chcą zwrócić szczególną uwagą na formułowanie przyczyn wypadków i wniosków profilaktycznych. Wybrane tematy:

1. Najnowsze orzecznictwo sądowe do obowiązującej ustawy wypadkowej.

2. Najczęstsze błędy popełniane podczas ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz sporządzaniu dokumentacji powypadkowej.

3. Prawidłowe formułowanie przyczyn wypadków.

4. Prawidłowe formułowanie wniosków profilaktycznych.

5. Praktyczne przykłady oraz ćwiczenia.

Podczas wykładów z zakresu prawa pracy zostaną omówione przede wszystkim następujące zagadnienia:

1. Nadzór nad warunkami pracy.

2. Praktyczne informacje dotyczące kontroli PIP

3. Zmiany w przepisach.