Aktualności | 2011-11-03
Które podmioty mogą otrzymać bezpłatne uprawnienia do emisji CO2?

Które podmioty mogą otrzymać bezpłatne uprawnienia do emisji CO2?

•art. 21 ustawy z 28 kwietnia 2011 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych;
•art. 10a oraz art. 10c wspomnianej dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 13 października 2003 r. zmienionej dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/29/WE z 23 kwietnia 2009 r. (zwanej dyrektywą ETS).
Przygotowane przez Polskę projekty wykazów podlegają obecnie ocenie Komisji Europejskiej.

Na stronie Ministerstwa Środowiska zostały zamieszczone:

•Projekt wykazu instalacji wraz z wstępnymi wielkościami przydziałów bezpłatnych uprawnień do emisji - art. 10a dyrektywy ETS
•Projekt wykazu instalacji wraz z wstępnymi wielkościami przydziałów bezpłatnych uprawnień do emisji - art. 10c dyrektywy ETS (derogacja dla energetyki) EU ETS jest jednym z najważniejszych instrumentów polityki Unii Europejskiej w dziedzinie ochrony klimatu.
System został utworzony na mocy przepisów dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 13 października 2003 r. ustanawiającej system handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych we Wspólnocie oraz zmieniającej dyrektywę Rady 96/61/WE) i rozpoczął działanie od początku 2005 roku.

Źródło: mos.gov.pl