Aktualności | 2011-10-26
Bezpieczeństwo w budownictwie bez granic

Bezpieczeństwo w budownictwie bez granic

Zorganizowana została przez IOSH (Institution for Occupational Safety and Health – pozarządowa organizacja angielska, zrzeszająca m.in. specjalistów ds. bhp) i ASSE (American Society of Safety Engineers – amerykańskie stowarzyszenie inżynierów bezpieczeństwa pracy). Trudno określić miejsce, w którym się odbyła, ponieważ była to konferencja wirtualna. „Wejściówkę” na nią można było otrzymać po zarejestrowaniu się przez internet i wniesieniu odpowiedniej opłaty. InterConstruct ma w zasadzie charakter profesjonalnego kursu, kształcącego w obszarach: najnowszych regulacji prawnych z zakresu projektów międzynarodowych; dobrych praktyk związanymi z technicznymi zagadnieniami, np. pracą na wysokości; zmniejszania ryzyka w budownictwie poprzez nowoczesne projektowanie i zarządzanie; strategii bezpieczeństwa polepszających organizację pracy; stosowania środków bezpieczeństwa pracy; zarządzania bezpieczeństwem pracy w projektach międzynarodowych. Uczestnicy konferencji mogli wysłuchać wykładów prowadzonych przez specjalistów z Wielkiej Brytanii i USA, mogli też zadawać pytania referującym. Konferencję podsumował panel dyskusyjny z udziałem organizatorów, referentów i specjalistów bhp.

Więcej informacji na stronie: http://www.interconstruct2011.com/index.php

Na stronie http://www.interconstruct2011.com/regframe.php można jeszcze dokonać rejestracji online, by otrzymać materiały oraz wykłady specjalistów na konferencji. Dla osób nienależących do stowarzyszeń branżowych będących organizatorami konferencji opłaty wynoszą odpowiednio $195 lub £119.80.

W konferencji można było wziąć udział z dowolnego miejsca na świecie, warunkiem było wniesienie opłaty i dość dobra znajomość języka angielskiego. Uczestnicy konferencji mogli wysłuchać wykładów wygłoszonych m.in. przez: Osoby uczestniczące w wydarzeniu miały okazję posłuchać wykładów m in.: Boba Arnolda – przewodniczącego Grupy Konstrukcyjnej IOSH; Christine M. Branche – ekspertki z NIOSH (amerykański Narodowy Instytut Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy); Billa Davisa – eksperta zajmującego się ryzykiem w budownictwie.