Aktualności | 2011-10-11
Porozumienie z GUGiK w Częstochowie

Porozumienie z GUGiK w Częstochowie

Dnia 6 października w Częstochowie Jolanta Orlińska, Główny Geodeta Kraju, podpisała porozumienie między Głównym Urzędem Geodezji i Kartografii a czterema największymi organizacjami geodezyjnymi i kartograficznymi: Stowarzyszeniem Geodetów Polskich (reprezentowanym przez Stanisława Cegielskiego), Polską Geodezją Komercyjną (reprezentowaną przez Waldemara Klocka), Geodezyjną Izbą Gospodarczą (reprezentowaną przez Bogdana Grzechika) oraz Stowarzyszeniem Kartografów Polskich (które reprezentowała Joanna Bac-Bronowicz). 

Organizacje, które podpisały porozumienie, zobowiązały się do działania na rzecz umocnienia pozycji GUGiK w strukturze organizacyjnej administracji publicznej oraz wzmocnienia pozycji zawodu geodety i kartografa.  

Podpisany dokument zakłada współpracę w następujących obszarach:

  • przygotowane i opiniowanie projektów aktów prawnych i innych dokumentów rządowych;
  • identyfikowanie obszarów wymagających wsparcia w ramach projektów finansowanych ze środków unijnych;
  • wsparcie przy realizacji projektów Unii Europejskiej;
  • opracowywanie wytycznych programowych dotyczących kształcenia i doskonalenia zawodowego;
  • kształtowanie dobrych praktyk przy wzajemnej, lojalnej współpracy oraz w zgodzie z przepisami prawa i zasadami etyki zawodowej;
  • podnoszenie i umacniania rangi zawodu.

 

Jolanta Orlińska uznała porozumienie za dobry początek symbolizujący integrację  branży wokół najważniejszych spraw i najbardziej palących problemów do rozwiązania.  

Źródło: http://www.gugik.gov.pl/informacje/aktualnosci/web/2011/porozumienie-z-gugik-w-czestochowie