Aktualności | 2011-09-20
NIK skrytykowała mazowieckie gminy za słabe wydatkowanie środków

NIK skrytykowała mazowieckie gminy za słabe wydatkowanie środków

Kontrola NIK odbyła się w okresie od 17 maja 2010 r. do 18 lutego 2011 r. Objęła gospodarowanie środkami gminnych funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz prawidłowość ich likwidacji z dniem 1 stycznia 2010 r. Inspektorzy stwierdzili niskie i niepełne wykonywanie planów wydatków GFOŚiGW w większości badanych gmin.

Gminy wydatkowały tylko 56,4% (łącznie 4,8 mln zł) z zaplanowanych środków na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska w latach 2007 - 2009.

W przypadku gminy Podkowa Leśna, NIK nie stwierdził żadnego wydatku z GFOŚiGW w latach 2007 – 2009. Burmistrz uzasadniał to gromadzeniem środków z funduszu na realizację programu usuwania azbestu.

Natomiast gmin Gielniów, Leszno, Suchożebry, Mszczonów, Marki, Raszyn, Łomianki, Klembów, Błonie znacznie mniej wykorzystały środków funduszu w każdym roku objętym kontrolą niż to było przyjęte w rocznych planach GFOŚiGW będącego załącznikiem do uchwały budżetowej rady gminy. W planach tych nie uwzględniano stanu środków zgromadzonych na koncie na początku roku.

Zdaniem NIK brak planowania zadaniowego w gospodarowaniu środkami gminnych funduszy ochrony środowiska stanowił jedną z przyczyn niepełnego wykorzystania środków GFOŚiGW. Z tego powodu inspektorzy podtrzymali wniosek sformułowany pod adresem skontrolowanych gmin, dotyczący sporządzania rocznych szczegółowych planów przychodów i wydatków (w ujęciu rzeczowym) środków przeznaczonych na ochronę środowiska. Plany te powinny uwzględniać gminne programy ochrony środowiska oraz zadania do wykonania, zarówno w perspektywie rocznej, jak i długoterminowej.

Źródło: samorzad.pap.pl