Aktualności | 2011-09-15
Konieczność ujawniania cen hurtowych energii

Konieczność ujawniania cen hurtowych energii

Handel hurtowy będzie wtedy podlegał niezależnemu monitorowaniu w całej UE, co umożliwi państwom członkowskich powstrzymywanie oraz karanie zachowań ograniczających konkurencję, poinformowano w komunikacie. Wszystkie umowy handlowe będzie monitorowała nowo utworzona Agencja ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki (ACER). To ona ma dostarczać dane do państw członkowskich, aby wspierać je w prowadzeniu dochodzeń w przypadku naruszenia przepisów rozporządzenia oraz we wprowadzaniu środków zapobiegawczych.

W celu zrównoważenia prerogatywy ACER oraz krajowych organów regulacyjnych, a także by zapewnić jej niezależność, dyrektor Agencji będzie zobowiązany konsultować z nimi sprawy dotyczące REMIT, lecz nie będzie związany ich opinią, wyjaśniono w komunikacie.

Na wniosek PE, na podstawie rejestrów krajowych, powstanie rejestr unijny wszystkich uczestników rynku energetycznego. Zarazem żaden z nich nie będzie mógł dokonać transakcji, zanim nie zostanie zarejestrowany.

Rozporządzenie REMIT reguluje cały handel hurtowy energią w UE i obejmie umowy oraz instrumenty pochodne na dostawę i przesył gazu ziemnego i elektryczności. Nowe zasady uniemożliwią wykorzystanie informacji wewnętrznej oraz manipulację na rynku, a sankcje krajowe za złamanie przepisów powinny odzwierciedlać szkody wyrządzone odbiorcom.

- Z zadowoleniem przyjmuję to rozporządzenie, które zapewni przejrzystość i będzie zapobiegać nadużyciom na hurtowym rynku energii, zapewniając dostępność cenową i uczciwe reguły rynkowe – skomentował powiedział przewodniczący PE Jerzy Buzek - Przyczyni się ono do zapewnienia przejrzystości kształtowania cen w UE.

Rozporządzenie wejdzie w życie 20 dni od publikacji w Dzienniku Urzędowym UE. Przepisy dotyczące raportowania informacji przez uczestników rynku do ACER (lista obowiązkowo raportowanych transakcji oraz instrumentów pochodnych, a także jednolite zasady), wejdą w życie sześć miesięcy po tym, jak KE zatwierdzi niezbędne akty wykonawcze.

Źródło: wnp.pl