Aktualności | 2011-09-09
Nowe Prawo Geologiczne i Górnicze

Nowe Prawo Geologiczne i Górnicze

To efekt głosowania nad poprawkami zgłoszonymi przez Senat do ustawy Prawo geologiczne i górnicze, które odbyło się 9 czerwca. Pierwsza wersja, uchwalona przez Sejm pod koniec kwietnia, przewidywała, że 90 proc. wpływów z opłat eksploatacyjnych będzie zasilać budżety gmin, natomiast reszta miała trafiać do NFOŚiGW. Senatorowie zaproponowali jednak utrzymanie dotychczasowych proporcji, czyli 60 proc. dla gmin i 40 proc. dla Funduszu.

Z inicjatywy senatorów wprowadzono przepis, który przewiduje, że jeżeli w ciągu dwóch lat od zatwierdzenia dokumentacji geologicznej gmina nie wprowadzi udokumentowanego złoża do swojego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, wówczas wojewoda wyda zarządzenie zastępcze.

Sejm przyjął też poprawkę dotycząca momentu wejścia w życie ustawy. Ostatecznie nowe przepisy zaczną obowiązywać 1 stycznia 2012 roku. Wcześniej planowano, że ustawa wejdzie w życie 1 lipca br. Ma ona zastąpić obowiązujące Prawo geologiczne i górnicze, usunąć bariery utrudniające podejmowanie i wykonywanie działalności w zakresie geologii i górnictwa oraz zwiększyć pewność inwestowania. Reguluje też zasady koncesjonowania poszukiwania lub rozpoznawania kopalin, wydobywanie kopalin ze złóż oraz podziemne składowanie odpadów.

Teraz ustawa musi jeszcze zostać podpisana przez Prezydenta RP.

Źródło: Wspólnota