Aktualności | 2011-09-08
Zabezpieczanie regionów górskich zagrożonych powodziami

Zabezpieczanie regionów górskich zagrożonych powodziami

Zwiększenie możliwości gromadzenia wody w zlewniach, poprzez przywrócenie ich do stanu naturalnego, to najnowocześniejszy sposób przywracania środowisku zdolności przeciwdziałania powodziom, suszom i niszczącemu działaniu wód wezbraniowych.

29 sierpnia br Lasy Państwowe oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej podpisały umowę, na realizacje tego projektu, pokrywającą znaczną część kosztów całkowitych, które wyniosą ponad 172 mln zł. To unikatowy na skalę Europy projekt jaki realizują Lasy Państwowe na który unia przeznaczyła 119 mln zł. Biorą w nim udział prawie wszystkie (55) nadleśnictwa z terenów wyżynnych i górskich.

W zaplanowane zadania inwestycyjnych wchodzą kompleksowe zabiegi łączące przyjazne środowisku metody przyrodnicze i techniczne. W ramach projektu opracowano m.in. budowę zbiorników naturalnych i bystrzy, odtwarzanie ekosystemów mokradłowych, renaturyzację potoków i obszarów podmokłych, chroniące stoki przed nadmiernym spływem powierzchniowym oraz gwarantujące utrzymanie właściwego stanu technicznego istniejącej infrastruktury hydrotechnicznej.

To ważny projekt wpisujący się w odbudowę i zabezpieczenie regionów zagrożonych powodziami. Skalę potrzeb w tym zakresie obrazuje tragiczna powódź z lipca 1997 roku w dorzeczu Odry i Wisły, spowodowana długotrwałymi opadami na południu kraju. Zalanych wówczas zostało łącznie 234 tys. ha lasów, zniszczonych ok. 100 km zabudowy potoków górskich i wiele urządzeń małej retencji.

Pomimo tego, że Polska jest krajem, w którym zasoby wodne są mniejsze niż w innych państwach europejskich, a sumaryczna roczna ilość opadów w naszym kraju nie zmienia się, to wielokrotnie zwiększone opady występują w krótszych okresach. Szybki spływ wód, szczególnie groźny w rejonach górskich, który czasami w kilka godzin powodował gwałtowne zniszczenia, dzięki wielu rozproszonym inwestycjom może zostać powstrzymany lub w części ujarzmiony.

Źródło: nfosigw.gov.pl