Aktualności | 2011-09-01
Umowa na budowę i wdrożenie systemu teleinformatycznego dla projektu TERYT 2

Umowa na budowę i wdrożenie systemu teleinformatycznego dla projektu TERYT 2

Zakres umowy obejmuje m.in.: przeprowadzenie analizy wymagań, opracowanie projektów funkcjonalnych i technicznych systemu, wytworzenie systemu i jego wdrożenie, zasilenie bazy danych, opracowanie dokumentacji technicznej, a także świadczenie usług asysty powdrożeniowej oraz usług gwarancyjnych.

W ramach realizacji umowy zostanie również opracowana i udostępniona gminom aplikacja komputerowa umożliwiająca, zgodnie z wymogami ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej, prowadzenie w systemie teleinformatycznym ewidencji miejscowości, ulic i adresów.

Projekt TERYT 2 zakłada budowę i wdrożenie systemu teleinformatycznego wraz z jednoczesnym zebraniem danych przestrzennych i opisowych określających granice jednostek podziałów terytorialnych kraju. Rezultaty projektu są dostępne za pośrednictwem www.geoportal.gov.pl oraz innych systemów administracji publicznej. Projekt jest także komplementarny z innymi projektami realizowanymi w Głównym Urzędzie Geodezji i Kartografii, z których najistotniejszy dotyczy budowy Georeferencyjnej Bazy Danych Obiektów Topograficznych wraz z krajowym systemem zarządzania (w skrócie GBDOT).

Projekt TERYT 2 otrzymał dofinansowanie z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, w ramach 7 osi priorytetowej „Społeczeństwo informacyjne – budowa elektronicznej administracji”. Beneficjentem projektu jest Główny Geodeta Kraju. Termin realizacji projektu upływa 31 grudnia 2011 r. a całkowity koszt realizacji wynosi 45 mln PLN.

Źródło:
http://www.gugik.gov.pl/informacje/aktualnosci/web/2011/umowa-na-budowe-i-wdrozenie-systemu-teleinformatycznego-dla-projektu-teryt-2