Aktualności | 2011-08-20
Nowe projekty rozporządzeń prawa geodezyjnego i kartograficznego

Nowe projekty rozporządzeń  prawa geodezyjnego i kartograficznego

Istotnym elementem procesu uzgodnień, szczególnie projektu dotyczącego standardów wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych, było zorganizowane w dniu 28 lipca 2011 r. w siedzibie GUGiK całodzienne spotkanie z przedstawicielami Stowarzyszenia Geodetów Polskich oraz Geodezyjnej Izby Gospodarczej. Równie istotne i poddane dogłębnej analizie były opinie i uwagi, które wpłynęły do Urzędu od Polskiego Towarzystwa Geodezyjnego. Zgłoszone uwagi i opinie środowiska geodezyjnego pozwoliły w sposób znaczący wzbogacić i doprecyzować szereg zapisów opiniowanego projektu. W dniu 12 sierpnia 2011 r. na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii zamieszczony został projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej, skierowany do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji społecznych.

W dniu 17 sierpnia 2011 r. na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii zamieszczone zostały:

- projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz bazy danych ogólnogeograficznych, a także standardowych opracowań kartograficznych skierowany na konferencję uzgodnieniową, która odbędzie się w dniu 23 sierpnia br. oraz
- projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów w treści ustalonej w trakcie konferencji uzgodnieniowej w dniu 12 sierpnia br.

W dniu 18 sierpnia 2011 r. na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii zamieszczony został projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie rodzajów kartograficznych opracowań tematycznych i specjalnych skierowany na konferencję uzgodnieniową, która odbędzie się w dniu 24 sierpnia br.

Źródło: www.gugik.gov.pl/bip