Aktualności | 2011-08-03
Żywność i żywienie w 21 wieku

Żywność i żywienie w 21 wieku

- zidentyfikowanie głównych zagrożeń dla europejskiej bio-gospodarki w świetle polityki Unii Europejskiej dotyczącej tego obszaru. W szczególności tematem obrad będą zagrożenia dla przemysłu spożywczego, rolnictwa, bezpieczeństwa żywnościowego i jakości żywności, a także wpływu diety na zdrowie i jakość życia mieszkańców Europy,

- zidentyfikowanie głównych światowych trendów w nauce o żywności i żywieniu, - opracowanie zaleceń dla europejskiej polityki naukowej w zakresie żywności i żywienia.

Oczekuje się, że w konferencji weźmie udział ponad 400 uczestników z całej Europy, reprezentujących naukę, przemysł, organizacje konsumentów. Ponadto spodziewany jest duży udział polityków. Zatem będzie to imponująca liczba ekspertów posiadających wiedzę z różnych dziedzin związanych z żywnością i żywieniem. Organizatorzy konferencji uważają, że wyrażenie opinii uczestników konferencji na wymienione wyżej tematy będzie daleko bardziej korzystne niż prowadzenie akademickich wykładów o najnowszych osiągnięciach nauki i technologii w tych dziedzinach. Dlatego konferencja będzie zorganizowana w formie warsztatów/sesji panelowych, w których zainicjowana będzie ogólna dyskusja o głównych zagrożeniach dla europejskiej bio-gospodarki oraz potrzebach badań mających na celu przeciwdziałanie tym zagrożeniom.

Spodziewanym efektem dyskusji będzie zdefiniowanie priorytetów dla europejskich programów badawczych w dziedzinie żywności i żywienia na okres najbliższych 10-15 lat.