Aktualności | 2011-08-02
Termin przekazywania danych do KOBiZE upływa 8 sierpnia

Termin przekazywania danych do KOBiZE upływa 8 sierpnia

Do 8 sierpnia 2011 r. zakłady przemysłowe objęte unijnym systemem handlu emisjami danych mają czas na przekazanie KOBIZE danych do wykazu bezpłatnych uprawnień do emisji.
Na podstawie krajowych danych od elektrowni, elektrociepłowni i innych zakładów, które rozliczają się z emisji gazów cieplarnianych powstanie wykaz instalacji wraz z przyznaną liczbą uprawnień do emisji na okres 2013-2020.
Każdy kraj członkowski Unii Europejskiej zobowiązany jest do przygotowania tzw. Krajowych Środków Wykonawczych. Jest  to  dokument zawierający, m.in.


•listę instalacji, które będą uczestniczyć w systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych od 2013 roku; 


•wykaz bezpłatnych uprawnień przydzielonych każdej z tych instalacji.


Do 8 sierpnia br. KOBiZE zbiera od prowadzących instalacje dane do przygotowania tego wykazu.
Elektroniczny formularz do zbierania danych został przegotowany przez Komisję Europejską. Zawiera on informacje związane z funkcjonowaniem instalacji, na podstawie których określone będą bezpłatne przydziały dla poszczególnych instalacji na lata 2013-2020, a także informacje o przypisanych do nich wielkościach emisji, zużyciu paliw czy surowców.
Do 30 września Polska jest zobowiązana przekazać KE zebrane dane.
KE powinna podjąć decyzję o przyznaniu darmowych uprawnień w terminie 6 miesięcy od dnia złożenia wniosku przez państwo członkowskie.

Źródło: kobize.pl