Aktualności | 2011-07-26
PTG do MSWIA ws projektu rozporządzenia o standardach

PTG do MSWIA ws projektu rozporządzenia o standardach

1. Podejmowanie, rozwijanie oraz propagowanie inicjatyw, postaw i działań sprzyjających rozwijaniu zawodu geodety, a w szczególności działań na rzecz przyjęcia i uchwalenia przez Sejm RP ustawy o samorządzie zawodowym geodetów.
2. Przyczynianie się do podnoszenia świadomości społecznej na temat znaczenia zawodu geodety.
3. Szerzenie postaw moralnych w środowisku branży geodezyjnej.
4. Stwarzanie członkom Stowarzyszenia warunków do zdobywania wiedzy i doświadczenia w sprawach zawodowych.
5. Pomoc członkom Stowarzyszenia będącym w potrzebie w rozwiązywaniu problemów zawodowych, socjalnych i materialnych.
6. Wspieranie organizacyjne i rzeczowe osób fizycznych i organizacji, które podejmują działania zbieżne z celami Stowarzyszenia.
7. Reprezentowanie środowiska geodezyjnego w społeczeństwie, wobec organów państwowych, samorządowych, a także wobec innych organizacji publicznych i prywatnych w kraju oraz za granicą.
8. Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości.
9. Działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami.

W związku z opublikowaniem na stronie Biuletynu Informacji Publicznej przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, przygotowanego przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii, projektu rozporządzenia w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, Zarząd Polskiego Towarzystwa Geodezyjnego wyraził negatywną opinię dotyczącą przedmiotowego projektu.

W przekonaniu Towarzystwa projekt aktu prawnego winien podlegać dalszym pracom mającym na celu jego opracowanie wyłącznie w zakresie wynikającym z ustawowego upoważnienia, a jego poszczególne elementy winny w sposób precyzyjny ustanowić wzorce i tryb postępowania. W ocenie PTG projekt w obecnej formie nie uprości i nie usprawni wykonywania prac geodezyjnych, a może mieć wręcz szkodliwy wpływ na jakość, szybkość i koszt realizacji celów publicznych, w szczególności budowy dróg i autostrad oraz innych planowanych zadań inwestycyjnych. Przedstawiony projekt rozporządzenia może mieć bardzo szkodliwe skutki społeczne, a także finansowe, zarówno dla firm zajmujących się wykonawstwem geodezyjnym jak i firm projektowych oraz inwestorów.

Pełna treść listu skierowanego do MSWiA w dniu 16 lipca b. r., wraz ze wskazaniem uchybień w treści projektu rozporządzenia, jest dostępna na stronie:
www.ptg-org.pl