Aktualności | 2011-07-18
Posiedzenie PRGiK

Posiedzenie PRGiK

Do składu Rady Główny Geodeta Kraju powołał dwóch nowych członków. W związku ze zmianą na stanowisku Prezesa Geodezyjnej Izby Gospodarczej Bogdan Grzechnik zastąpił Wojciecha Matelę, natomiast Piotr Wojtacha - dyrektor Departamentu Ochrony Środowiska i Gospodarki Złożem Wyższego Urzędu Górniczego zastąpił Zdzisława Kulczyckiego, który przeszedł na emeryturę.

Podczas pierwszej części posiedzenia członkowie Rady mieli okazję zapoznać się z przeglądem działalności służb geodezyjnych i kartograficznych w różnych instytucjach.

System informacji przestrzennej w lasach państwowych w kontekście prac geodezyjnych omówił Krzysztof Okła z Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych. W trakcie prezentacji przybliżył budowę i kształt Leśnej Mapy Numerycznej (aktualizowanej co roku w 100%), Systemu Informatycznego Lasów Państwowych i współpracy jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych ze służbami geodezyjnymi.

Jerzy Czarnecki z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad przedstawił główne rodzaje prac geodezyjnych i kartograficznych na poszczególnych etapach projektowania i realizacji inwestycji drogowych. Reprezentant GDDKiA mówił także o roli geodezji w "Programie Budowy Dróg Krajowych na lata 2011 – 2015".

Z ramienia Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi wystąpił Jerzy Kozłowski, zastępca dyrektora Departamentu Gospodarki Ziemią, który wygłosił referat zatytułowany "Zakres i warunki prac oraz działalność służby geodezyjnej w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi". Przybliżył główne rodzaje prac geodezyjnych i kartograficznych wykonywanych w ramach programów rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich oraz ocenił współdziałanie resortu z administracją geodezyjną i kartograficzną.

Prace geodezyjne wykonywane przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. uczestnikom posiedzenia przybliżyła Ewa Świniarska. Prelegentka przedstawiła Rejestr Infrastruktury Kolejowej (RINF), mówiła o stanie przygotowania danych przestrzennych, metadanych i usług według specyfikacji INSPIRE oraz o roli dokumentacji geodezyjno-kartograficznej w procesie inwestycyjnym PKP S.A. Zaprezentowała System Informacji dla Linii Kolejowych (SILK) czyli system informacji przestrzennej budowany w celu gromadzenia, analizowania i udostępniania danych związanych z liniami kolejowymi.

Przegląd instytucji zakończył Piotr Wojtacha z Wyższego Urzędu Górniczego. Wskazał on możliwości, które pojawią się wraz z wejściem w życie nowej ustawy Prawo geologiczne i górnicze od 1 stycznia 2012 r. Z zapisów tego aktu prawnego wynika, że dokumentacji geologiczno – mierniczej, pomiarów sytuacyjno-wysokościowych, pomiarów inwentaryzacyjnych wyrobisk i in. nie będzie musiał już dokonywać wyspecjalizowany mierniczy górniczy, ale każdy geodeta z uprawnieniami.

Drugą część obrad poświęcono wystąpieniom prezesów Geodezyjnej Izby Gospodarczej i Polskiej Geodezji Komercyjnej Krajowego Związku Pracodawców Firm Geodezyjno - Kartograficznych.

Bogdan Grzechnik z Geodezyjnej Izby Gospodarczej mówił o wyzwaniach i problemach małych oraz średnich przedsiębiorstw geodezyjnych. Do najważniejszych potrzeb zaliczył ujednolicenie standardów zawodowych. Jego zdaniem wskazane jest też ograniczenie procedur administracyjnych i kontrolnych.

Waldemar Klocek - prezes Krajowego Związku Pracodawców Firm Geodezyjno-Kartograficznych podkreślił jak duże znaczenie dla firm geodezyjnych miały podczas kryzysu gospodarczego projekty realizowane przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii. Zwrócił uwagę na potrzebę stworzenia planu finansowego na lata 2014-2020 r. kiedy skończy się większość projektów z Unii Europejskich oraz inwestycji związanych z Euro 2012. Ważną kwestią poruszoną przez Waldemara Klocka jest też stan wyższego szkolnictwa geodezyjnego, które wypuszcza co roku zbyt wielu absolwentów, którzy, ze względu na brak rad programowych na uczelniach, nie są odpowiednio przygotowani do wykonywania zawodu.

Podczas dyskusji największe zainteresowanie wzbudziły propozycje alternatywnych form finansowania służby geodezyjnej i kartograficznej oraz kwestie związane z wyższym szkolnictwem geodezyjnym. Podsumowania dyskusji dokonała Jolanta Orlińska, Główny Geodeta Kraju.

Na zakończenie obrad prof. Bogdan Ney, przewodniczący Rady zaproponował organizację konferencji międzybranżowej, która zgromadzi specjalistów w celu dyskusji na temat optymalizacji procesów inwestycyjnych.

Prezentacje wygłoszone podczas posiedzenia Państwowej Rady Geodezyjnej i Kartograficznej dostępne są na stronie:
www.gugik.gov.pl/informacje/aktualnosci/web/2011/posiedzenie-prgik