Aktualności | 2011-07-15
Powołanie zastępców głównego inspektora pracy

Powołanie zastępców głównego inspektora pracy

Kandydatury swoich zastępców zaproponowała marszałkowi i Radzie Ochrony Pracy Anna Tomczyk, która Państwową Inspekcją Pracy kieruje od 17 maja br. Poprzednio zajmowała stanowisko zastępcy głównego inspektora pracy. Nowa główna inspektor z wykształcenia jest prawnikiem – ukończyła Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Wydział Prawa w Wyższej Szkole Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie. Jest absolwentką Studium Podyplomowego dla Inspektorów Pracy Państwowej Inspekcji Pracy. W 2009 r. ukończyła studia doktoranckie w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk. Obecnie, po uzyskaniu pozytywnej decyzji Rady Naukowej Instytutu, przygotowuje rozprawę doktorską. Z Państwową Inspekcją Pracy związana jest od szesnastu lat. W tym czasie zatrudniona była kolejno na stanowiskach: referenta prawnego, specjalisty, starszego specjalisty, wicedyrektora i dyrektora Departamentu Prawnego w Głównym Inspektoracie Pracy oraz – od 2007 r. – zastępcy głównego inspektora pracy. Pełniła funkcję przewodniczącej Komisji Prawnej Głównego Inspektora Pracy, przewodniczącej Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do Przeprowadzania Egzaminów Państwowych Uprawniających do Wykonywania lub Nadzorowania Czynności Kontrolnych oraz przewodniczącej Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej do Oceny Kandydatów na Rzeczoznawców do Spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy. Jest członkiem Komitetu Wyższych Inspektorów Pracy (SLIC). Poza bieżącymi obowiązkami, A. Tomczyk jest również członkiem Polskiego Towarzystwa Legislacyjnego oraz bierze udział w pracach Zespołu ds. Prawa Pracy i Układów Zbiorowych Pracy działającego w ramach Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych. Jest autorką ok. 80 publikacji z zakresu prawnej ochrony stosunku pracy, od wielu lat aktywnie uczestniczy w polskich i międzynarodowych konferencjach i seminariach poświęconych prawu pracy.