Aktualności | 2011-07-14
Prawo geologiczne i górnicze przyjazne przedsiębiorcom

Prawo geologiczne i górnicze przyjazne przedsiębiorcom

Ustawa wzmacnia również instrumenty przeciwdziałające nielegalnej eksploatacji kopalin przez wsparcie finansowe zadań wykonywanych przez starostów oraz wyposażenie organów nadzoru górniczego w kompetencje do wstrzymywania nielegalnej eksploatacji kopalin. Pozwoli to wyeliminować coraz częstsze przypadki eksploatacji bez koncesji.

Zakłada ona także zniesienie obowiązku uzyskania koncesji w zakresie poszukiwania i rozpoznawania złóż kopalin objętych własnością gruntową, uproszczenie szeregu procedur, ograniczenie biurokracji, ułatwienie gospodarowania środkami własnymi przedsiębiorców oraz znaczące ułatwienie dostępu do zawodów górniczych.

Regulacja wprowadza nowy model własności złóż kopalin, czytelny i przejrzysty w porównaniu z dotychczasowym. Ponadto w ustawie przewidziano kolejny etap decentralizacji zadań polegający na przekazaniu przez MŚ marszałkom województw kompetencji do koncesjonowania wód leczniczych, termalnych i solanek. Zawarto w niej korzystne regulacje dla poszkodowanych w zakresie naprawiania szkód górniczych, opierając się w większym stopniu na kodeksie cywilnym.

Ustawa Prawo geologiczne i górnicze umożliwi także na pełne wdrożenie przepisów dyrektywy 94/92/WE w sprawie warunków udzielania i korzystania z zezwoleń na poszukiwanie, badanie i produkcję węglowodorów. Udzielenie koncesji na działalność dotyczącą węglowodorów będzie poprzedzone przetargiem, w odróżnieniu od obowiązującego stanu prawnego, w którym przetargiem poprzedza się ustanowienie użytkowania górniczego.

Nowe prawo wejdzie w życie 1 stycznia 2012 r.

Źródło: mos.gov.pl