Aktualności | 2011-06-27
Świadomość ekologiczna w kontekście budowy "zielonej gospodarki"

Świadomość ekologiczna w kontekście budowy "zielonej gospodarki"

Spotkanie miało na celu wywołanie publicznej debaty na temat postaw ekologicznych Polaków. Organizatorem spotkania była Komisja Środowiska Senatu RP we współpracy z Instytutem na rzecz Ekorozwoju. Dyskusję zapoczątkowała prezentacja raportów z badań socjologicznych (2008-2010) na temat świadomości ekologicznej dorosłych i młodzieży gimnazjalnej, przeprowadzonych przez Instytut na rzecz Ekorozwoju oraz wcześniejszych badań realizowanych przez InE.

Istotną kwestią jest praktykowanie ekonomii, która nie przekracza granic wyznaczonych przez środowisko naturalne. Bardzo ważne jest zahamowanie zubożenia zasobów środowiska naturalnego oraz potrzeba jego ochrony w skali globalnej. Dlatego niezbędna jest strategiczna, spójna i długoterminowa wizja zielonej gospodarki poprzez takie sformułowanie polityk, które zapewnią jednocześnie:

* opłacalność ekonomiczną,
* integralność środowiskową oraz
* należyte uwzględnienie kwestii społecznych

w podejmowanych działaniach.

Przy formowaniu globalnej zielonej gospodarki istotne jest poparcie społeczeństwa. powinno towarzyszyć temu budowanie świadomości społecznej oraz kształtowanie postaw i stylu życia. Należy pamiętać, że długoterminowy efekt możliwy jest do osiągnięcia wyłącznie przy współpracy międzynarodowej, na szczeblu władz państwowych resortów odpowiedzialnych za kwestie gospodarcze oraz środowiskowe.

Na spotkaniu zaprezentowano także projekt GreenEvo - Akcelerator Zielonych Technologii. Ma on na celu międzynarodowy transfer technologii sprzyjających ochronie środowiska. W ramach projektu, Ministerstwo Środowiska wytypowało najlepsze polskie rozwiązania, w tym: technologie oczyszczania ścieków, innowacyjne technologie przetwarzania odpadów niebezpiecznych, pozwalające na neutralizację pestycydów i innych groźnych materiałów, a także rozwiązania wspierające wykorzystanie odnawialnych źródeł energii i technologie wspierające czysty przemysł koksowniczy.

Źródło: mos.gov.pl