Aktualności | 2011-06-25
Narada GGK z Geodetami Województw

Narada GGK z Geodetami Województw

Główny Urząd Geodezji i Kartografii reprezentowali Jacek Jarząbek – Zastępca Głównego Geodety Kraju, Jerzy Zieliński – dyrektor departamentu Geodezji, Kartografii i Systemów Informacji Geograficznej, Joanna Duszota pracownik departamentu oraz Sylwia Kołodziejczyk reprezentująca departament Informacji o Nieruchomościach.

Pierwszy dzień spotkania rozpoczął się od narady przedstawicieli GUGiK z Geodetami Województw graniczących z Republiką Federalną Niemiec w sprawie kontynuacji projektu dotyczącego integracji baz danych BDOT oraz ATKIS, który w związku z podpisaną w GUGiK umową wszedł w kolejną fazę realizacji.

Zakres prac prowadzonych przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii omówił Jacek Jarząbek – Zastępca Głównego Geodety Kraju podkreślając tematykę dotyczącą:

*opracowanych w Urzędzie projektów aktów prawnych w tym nowelizacji ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne w zakresie opłat oraz zespołów uzgadniania dokumentacji geodezyjnej,
*rozporządzenia Ministra SWiA w sprawie sposobu i trybu tworzenia, aktualizacji udostępniania bazy danych obiektów topograficznych oraz bazy danych obiektów ogólnogeograficznych, a także tworzenia opracowań kartograficznych, (przedstawiając załącznik zawierający wizualizację kodów kartograficznych),
*projektu TERYT2.

Gośćmi spotkania byli również przedstawiciele wykonawstwa geodezyjnego reprezentujący władze Polskiej Geodezji Komercyjnej: Waldemar Klocek oraz Wojciech Frankowski. Przedstawili propozycje dotyczące możliwości pozyskiwania środków unijnych na zadania dotyczące GESUT, mapy zasadniczej, ewidencji gruntów i budynków oraz idee związane z koordynacją tego typu projektów przez władze centralne oraz samorządowe poziomu wojewódzkiego.

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju zaprezentowała Sylwia Kołodziejczyk. Omówione zostały główne założenia dotyczące prowadzenia Państwowego Rejestru Granic, zakresu tematycznego danych gromadzonych w bazie oraz trybu jej prowadzenia i aktualizacji. Zaprezentowano także założenia dla aplikacji powstającej w ramach projektu TERYT 2 służącej dla realizacji zadań związanych z prowadzeniem ewidencji miejscowości, ulic i adresów.

Dalszy ciąg spotkania przebiegał pod hasłem działań i planów w zakresie baz danych tematycznych i specjalnych. Jerzy Zieliński przybliżył słuchaczom opracowywany w GUGiK projekt rozporządzenia w sprawie rodzajów kartograficznych opracowań tematycznych i specjalnych. W trakcie prezentacji przedstawiono także obecny stan opracowania danych tematycznych na obszarze całego kraju oraz prace planowane na drugą połowę 2011 roku: realizację inwentaryzacji map glebowo-rolniczych na obszarze trzech województw oraz opracowanie jednolitego modelu bazy danych tematycznych planowanych do realizacji w ramach „projektu norweskiego” GUGiK.

Pierwszy dzień narady zakończyło wystąpienie przedstawicieli Generalnej Dyrekcji Lasów Państwowych. Tematem wystąpienia był System Informacji Przestrzennej Lasów Państwowych (SIPLP). Przedstawiona została historia prac związanych z urządzaniem lasów oraz obecnie stosowane metody i zasady gromadzenia danych w strukturach SIPLP. W wystąpieniu wspomniano także o podstawowych problemach z jakimi boryka się służba leśna w związku z wykorzystywaniem danych z powiatowej części państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Drugi dzień spotkania poświęcony był wystąpieniom przedstawicieli poszczególnych województw. Geodeci Województw przedstawili stan zaawansowania prac powadzonych na obszarach województw mających na celu pozyskanie bazy danych obiektów topograficznych, przeprowadzane przez WODGiKi kontrole, wdrażanie elektronicznych usług administracji samorządowej, stan tworzenia map glebowo-rolniczych i łowieckich, system TOPAZ w województwie śląskim oraz zmodyfikowany podlaski System Informacji Przestrzennej.

Zebrani otrzymali, z prośbą o zaopiniowanie, projekty:

*rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju,
*rozporządzenia Ministra SWiA w sprawie sposobu i trybu tworzenia, aktualizacji udostępniania bazy danych obiektów topograficznych oraz bazy danych obiektów ogólnogeograficznych, a także tworzenia opracowań kartograficznych.

Kolejna narada Głównego Geodety Kraju i Geodetów Województw odbędzie się w dniach 7-8 grudniu 2011 r. w Warszawie.

Źródło:
http://www.gugik.gov.pl/informacje/aktualnosci/web/2011/narada-ggk-z-geodetami-wojewodztw2