Aktualności | 2011-06-22
Wyższe dotacje na gospodarkę wodną

Wyższe dotacje na gospodarkę wodną

Jednym z wymienionych w nim zadań (tzw. działań) jest poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa poprzez gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi. Dzisiaj weszło w życie rozporządzenie nowelizujące zasady udzielania pomocy w tym zakresie.

Precyzuje ono, na jakich zasadach i po spełnieniu jakich warunków będzie mogła zostać przyznana dotacja na inwestycje służące retencjonowaniu wód, zapobieganiu odwadnianiu, a także odbudowie cieków poprzez przywracanie ich naturalnych właściwości. Takie inwestycje powinny się przyczyniać m.in. do zwiększenia zasobów wód powierzchniowych lub do wyrównania i spowolnienia spływu wód opadowych. Nowela podwyższa także poziom przysługującej dotacji z 75 do 90 proc. poniesionych kosztów.

Podstawa prawna: - rozporządzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 20 maja 2011 r. (DzU nr 110, poz. 648)

Źródło: Rzeczpospolita