Aktualności | 2011-06-22
Koalicja Klimatyczna czeka na upublicznienie ustawy o OZE

Koalicja Klimatyczna czeka na upublicznienie ustawy o OZE

- Nie wiadomo, kiedy przyjmie go Rada Ministrów i zostanie skierowany do parlamentu. Ze względu na nadchodzące wybory parlamentarne nie należy się tego spodziewać wcześniej niż w pierwszej połowie 2012. Przy uwzględnieniu czasu niezbędnego na pracę Sejmu i Senatu nad ustawą oraz podpisanie jej przez prezydenta, najwcześniejszym realnym terminem jej uchwalenia może być przełom 2012/2013. To dwa lata po terminie - podkreśla Koalicja Klimatyczna, w swoim stanowisku w sprawie ustawy o odnawialnych źródłach energii.

Ustawa o odnawialnych źródłach energii ma tak kształtować warunki do rozwoju odnawialnych źródeł, aby możliwe było osiągnięcie co najmniej 15% udziału energii ze źródeł odnawialnych w bilansie energii finalnej brutto do 2020 r. Ma stanowić także podstawę do wdrażania Krajowego planu działań w zakresie energii ze źródeł odnawialnych przygotowanego w 2010 r. przez ministra gospodarki.

Zdaniem Koalicji, tej ustawy nie można postrzegać jako rozwiązanie służące jedynie wypełnieniu zobowiązania unijnego. Powinna ona przede wszystkim tworzyć warunki do zrównoważonego rozwoju OZE, możliwie najefektywniejszego z punktu widzenia ograniczenia emisji gazów cieplarnianych (ocena śladu węglowego powinna uwzględniać także wpływ transportu biomasy na emisje) oraz kosztów (z uwzględnieniem kosztów zewnętrznych). Według Koalicji Klimatycznej, zrównoważonemu rozwojowi OZE powinno towarzyszyć wprowadzenie zakazu współspalania i wykorzystania biomasy w dużych instalacjach energetycznych. Stosowanie kryteriów zrównoważonego rozwoju powinno być zapewnione również w przypadku zakupu surowców energetycznych poza granicami Polski.

Koalicja uważa, że ustawa o OZE powinna także wspierać rozwój krajowego przemysłu wytwarzania urządzeń i ich części służących odnawialnej energetyce, a jednocześnie wzmacniać lokalną gospodarkę i tworzyć miejsca pracy. Zapewniony powinien zostać również rozwój inteligentnych sieci przesyłowych, których zastosowanie ułatwia przyłączanie odnawialnych źródeł energii.

Koalicja chciałaby też, aby w przygotowywanym przez rząd dokumencie wzmocniona była rola samorządów w rozwoju energetyki rozproszonej, w szczególności w tworzeniu warunków do rozwoju lokalnych, hybrydowych, inteligentnych system energetycznych.
Koalicja Klimatyczna w opublikowanym stanowisku wzywa rząd do pilnego upublicznienia projektu ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz włączenia szerokiego grona instytucji do jej konsultacji.
- Naszym zdaniem jest to niezbędne nie tylko do wsparcia rozwoju tych źródeł energii, ale także dla zwiększenia wewnętrznego bezpieczeństwa energetycznego UE - wyjaśnia Koalicja Klimatyczna.
Koalicja domaga się jednocześnie, aby rząd wyjaśnił, w jaki sposób środki z zielonych certyfikatów, których koszty ponoszą konsumenci w opłatach na czystą energią, wspierają rozwój OZE.
- Mamy wiele sygnałów mówiących, że te opłaty przeznaczane są na utrzymanie "brudnych", emitujących CO2, obiektów energetycznych. Ustawa powinna rozwiązywać systemowo także ten problem - podkreśla Koalicja Klimatyczna.

Źródło:wnp.pl