Aktualności | 2011-06-13
Biznes a ochrona środowiska

Biznes a ochrona środowiska

Z okazji Światowego Dnia Ochrony Środowiska 2 czerwca odbyły się rozmowy przedstawicieli biznesu, administracji, nauki i mediów o korzyściach z działań na rzecz ochrony środowiska. W spotkaniu wziął udział również minister środowiska, Andrzej Kraszewski. Na spotkaniu przedstawiono wyniki trzeciej edycji badania „Biznes a ekologia”, prezentującego postawy biznesu wobec ochrony środowiska.

W porównaniu z ubiegłorocznymi badaniami, odsetek firm, które uważają że podejmowane działania proekologiczne nie przynoszą korzyści wzrósł z 33% do 44%. Do najczęściej wymienianych barier dla prowadzenia działalności ekologicznej należą:

koszty – 29%,
brak korzyści finansowych – 10%.

Znacznie częściej duże i średnie przedsiębiorstwa angażują się w działania proekologiczne. Częstotliwość podejmowania tego typu działań związana jest również z wymaganiami narzuconymi przez prawo, oceną zarządzających co do stopnia wpływu działalności firmy na środowisko naturalne oraz przekonaniem na temat roli społecznej firmy.

Najczęściej działania firm koncentrują się na redukcji niekorzystnego wpływu na środowisko stwarzanego przez prowadzoną przez siebie działalność. 85% firm realizuje projekty wewnętrzne, a ponad 30% prowadzi działania proekologiczne ukierunkowane na zewnątrz.

Zarówno działania proekologiczne przynoszące korzyści podejmującej je firmie, jak i te nieopłacalne finansowo realizuje ponad połowa badanych. Jest to istotny wzrost w porównaniu z rokiem ubiegłym, gdzie kształtowało się to na poziomie 39%. Wśród badanych firm, 22% posiada lub jest w trakcie wdrażania norm ISO. W tym przypadku przeważają jednak normy związane z zarządzaniem jakością, znacznie rzadziej – z ekozarządzaniem. System ekozarządzania i audytu EMAS posiada lub wdraża 4% firm.

Motywacją do podejmowania działań proekologicznych równie często są presja zewnętrzna (tj. głównie zgodność z prawem) oraz wartości realizowane przez firmę.

Źródło: mos.gov.pl