Aktualności | 2011-06-08
ePUAP - załatw sprawę przez Internet

ePUAP - załatw sprawę przez Internet

Portal zapewnia sprawną komunikację pomiędzy:

- Obywatelami a administracją
- Przedsiębiorcami a administracją
- Instytucjami administracji publicznej

ePUAP dla obywateli

Obywatele, poszukując usługi, którą chcieliby zrealizować za pośrednictwem portalu www.epuap.gov.pl, korzystają z Katalogu Usług. Jest to narzędzie standaryzujące sposób prezentowania i opisywania usług administracji publicznej. Jego celem jest utrzymywanie spójnej listy usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną oraz ich efektywne wyszukiwanie, nawigowanie, wertowanie i filtrowanie. ePUAP dla podmiotów publicznych

Korzyścią dla podmiotów publicznych, wynikającą z wykorzystania portalu www.epuap.gov.pl, jest możliwość bezpłatnego udostępniania usług publicznych poprzez internet. Podmioty publiczne, korzystając z platformy, nie muszą budować własnych systemów, w celu umożliwienia obywatelowi kontaktu z instytucją i załatwienia sprawy urzędowej. Udostępniona funkcjonalność Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ESP) umożliwiła instytucjom publicznym wywiązanie się z obowiązku, wynikającego z ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, przyjmowania dokumentów w postaci elektronicznej (wnoszenia podań i wniosków oraz innych czynności w postaci elektronicznej). W celu uporządkowania wzorów oraz formularzy dokumentów elektronicznych, stworzono Centralne Repozytorium Wzorów Dokumentów (CRD), czyli bazę skupiającą w jednym miejscu obowiązujące w administracji wzory i formularze.

W dniu 9 maja br. opublikowano rozporządzenia w sprawie zakresu i warunków korzystania z elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej oraz zasad potwierdzania, przedłużania ważności, wykorzystania i unieważniania Profilu Zaufanego. Rozporządzenia podpisane 27 kwietnia br. przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji – Jerzego Millera wchodzą w życie 30 dni od daty publikacji tj. 9 czerwca br. Rozporządzenia są aktami wykonawczymi do znowelizowanej ustawy o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne, która wprowadziła nową metodę potwierdzania tożsamości w systemach administracji publicznej – Profil Zaufany ePUAP (PZ).

Profil Zaufany to zestaw informacji identyfikujących i opisujących osobę będącą użytkownikiem konta na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP). Aby korzystać z tej bezpłatnej formy podpisu elektronicznego wystarczy zalogować się na www.epuap.gov.pl, zarejestrować się, a następnie złożyć wniosek o Profil Zaufany ePUAP i osobiście potwierdzić swoje dane osobowe w jednostkach będących Punktami Potwierdzeń (tj. oddziały ZUS, urzędy skarbowe, urzędy wojewódzkie oraz konsulaty). Ta bezpłatna i prosta metoda uwierzytelnienia będzie wygodną alternatywą wobec odpłatnego podpisu elektronicznego w kontaktach z administracją publiczną. Wykorzystując Profil Zaufany obywatele będą mogli załatwić sprawy administracyjne (np. wnoszenie podań, odwołań, skarg) drogą elektroniczną bez konieczności wizyty we właściwym urzędzie.

Sprawy związane z geodezją i kartografią podzielono na następujące zakresy:

1. Prowadzenie ewidencji gruntów i budynków
- Stwierdzenie nieważności decyzji, postanowienia w przedmiocie - ewidencji gruntów i budynków, klasyfikacji gruntów
- Udostępnianie danych z operatu ewidencyjnego
- Ujawnienie w ewidencji gruntów i budynków umów dzierżawy
- Wszczęcie postępowania rozgraniczeniowego dla nieruchomości
- Wydzierżawienie gruntu rolnego lub działki ogrodowej
- Wyłączanie gruntów z produkcji rolniczej
- Wznowienie postępowania administracyjnego w przedmiocie - ewidencji gruntów i budynków, klasyfikacji gruntów
- Zaświadczenia o posiadaniu gospodarstwa rolnego do spraw emerytalno-rentowych
- Zmiana klasyfikacji gruntów
- Zmiany danych objętych ewidencją gruntów i budynków

2. Prowadzenie prac geodezyjnych i kartograficznych
- Wszczęcie postępowania rozgraniczeniowego dla nieruchomości
- Zgłoszenie pracy geodezyjnej, kartograficznej
3. Prowadzenie dokumentacji w zakresie zasobów geodezyjnych i kartograficznych
- Wszczęcie postępowania rozgraniczeniowego dla nieruchomości
- Zbadanie zasadności odmowy włączenia do Powiatowego/Wojewódzkiego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego
- Zgłoszenie do ewidencji zbioru danych przestrzennych infrastruktury informacji przestrzennej

4. Udostępnianie informacji w zakresie zasobów geodezyjnych i kartograficznych
- Udostępnianie poświadczonych kopii mapy zasadniczej
- Udostępnienie danych z Państwowego Rejestru Granic
- Udostępnienie danych ze zbioru geodezyjnego
- Udzielanie informacji z Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
- Ujawnienie w ewidencji gruntów i budynków umów dzierżawy
- Wydanie zaświadczenia o położeniu budynku
- Wypis i wyrys z operatu ewidencyjnego

Adres portalu: http://epuap.gov.pl/