Aktualności | 2011-05-26
Dyrektor naczelny IMGW-PIB wybrany wiceprezydentem Światowej Organizacji Meteorologicznej (WMO)

Dyrektor naczelny IMGW-PIB wybrany wiceprezydentem  Światowej Organizacji Meteorologicznej (WMO)

Nowo wybrany Wiceprezydent WMO zamierza zająć się promocją polskich doświadczeń, związanych m.in. z zarządzaniem ryzykiem powodzi z wykorzystaniem MakroModelu IMGW (MM IMGW), który jest obszarem wymagającym wzmocnienia w ramach Organizacji. Ponadto, w ramach nowego urzędu Dyrektor IMGW-PIB zajmie się wzmocnieniem komunikacji między służbami meteorologicznymi a społeczeństwem.

Wybór Prezydenta WMO oraz trzech Wiceprezydentów zachodzi w następstwie tajnych wyborów, w których głos oddają przedstawiciele wszystkich obecnych na sali państw i terytoriów - członków Organizacji, którzy zostali uprzednio akredytowani przez rządy poszczególnych krajów. Członkowie Prezydium WMO przewodniczą obradom Kongresu i sesjom Rady Wykonawczej, koordynują działalność Organizacji, przedstawiają dyrektywy i propozycje działań Sekretarzowi Generalnemu w zakresie swoich kompetencji. Ponadto, podejmują działania w interesie Organizacji w imieniu Rady Wykonawczej w okresie międzysesyjnym i w porozumieniu z Członkami Organizacji.

W pracach Światowej Organizacji Meteorologicznej uczestniczy 189 członków (183 państwa i 6 terytoriów).

Każde z państw członkowskich jest reprezentowane przez Stałego Przedstawiciela przy WMO, który zajmuje się zagadnieniami technicznymi w imieniu danego państwa członkowskiego między sesjami Kongresu. Stałym Przedstawicielem Polski przy WMO jest Dyrektor IMGW-PIB. Zadaniem Stałego Przedstawiciela jest utrzymywanie roboczych kontaktów z władzami swojego kraju oraz odpowiednimi instytucjami państwowymi i pozarządowymi odpowiedzialnymi za sprawy, które są przedmiotem działań Organizacji.

Informacje dodatkowe:

Światowa Organizacja Meteorologiczna (ang. World Meteorological Organization - WMO) jest od 1951 roku wyspecjalizowaną agendą Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ), zajmującą się zagadnieniami związanymi z meteorologią, klimatologią i hydrologią operacyjną. Organizacja została powołana dla kierowania rozwojem i doskonalenia światowej meteorologii i dziedzin pokrewnych oraz dla wspierania państw członkowskich we wszystkich sferach aktywności człowieka.

WMO została powołana jednogłośnie przez Dyrektorów Służb Meteorologicznych, członków Międzynarodowej Organizacji Meteorologicznej - IMO (International Meteorological Organization), podczas konferencji w Waszyngtonie w 1947 roku. Konwencja o Światowej Organizacji Meteorologicznej weszła w życie dnia 23 marca 1950 roku.

WMO kontynuuje działalność IMO, powołanej do życia na I Międzynarodowym Kongresie Meteorologicznym w Wiedniu w 1873 roku. WMO prowadzi swoją działalność za pośrednictwem 5. organów konstytucyjnych. Jednym z nich jest Rada Wykonawcza WMO (Executive Council).

Rada Wykonawcza na corocznych posiedzeniach realizuje decyzje Kongresu, koordynuje wdrażanie programów, analizuje wykorzystanie środków budżetowych, analizuje i podejmuje działania zalecone przez Asocjacje Regionalne i Komisje Techniczne oraz wytycza kierunki ich działania. W skład Rady wchodzi 37. Dyrektorów Narodowych Służb Meteorologicznych lub Hydrometeorologicznych.

Więcej informacji o WMO znajdą Państwo pod adresem:
http://www.wmo.int

Bibliografia: dr inż. Mieczysław Stefan Ostojski, Prof. WSŚ

Absolwent Wydziału Hydrotechniki Politechniki Gdańskiej oraz profesor Wyższej Szkoły Środowiska w Bydgoszczy.

Karierę naukową rozpoczął na Politechnice Gdańskiej, gdzie w 1986 roku obronił pracę doktorską. W latach 1991-1995 był pierwszym dyrektorem Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Następnie pracował w Ministerstwie Środowiska, gdzie pełnił funkcję Dyrektora Departamentu Współpracy z Zagranicą (1996-1999) oraz Dyrektora Departamentu Zasobów Wodnych (2003-2006). Równocześnie w latach 2003-2005 pełnił obowiązki Dyrektora Biura Gospodarki Wodnej. W latach 2003-2006 pełnił funkcję Polskiego Dyrektora Wodnego przy Komisji Europejskiej.

Działalność Mieczysława Ostojskiego w latach 1994-2009 związana była także z Komisją Helsińską (HELCOM), w ramach, której sprawował funkcję Przewodniczącego Polskiej Grupy ds. Zalewu Wiślanego (1994-1995), Wice Przewodniczącego Grupy Zadaniowej ds. Wdrażania Programu Bałtyckiego (1997-1999), Sekretarza Wykonawczego tej organizacji w latach 1999-2003 oraz Przewodniczącego HELCOM (2006-2008). Przewodniczył Konferencji Ministerialnej HELCOM, która 15 listopada 2007 roku w Krakowie przyjęła Bałtycki Plan Działań.

Od dnia 1 czerwca 2006 roku jest Dyrektorem Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW-PIB) oraz Stałym Przedstawicielem Polski przy Światowej Organizacji Meteorologicznej (WMO). Podczas XV Kongresu Światowej Organizacji Meteorologicznej w czerwcu 2007 roku został wybrany na Członka Rady Wykonawczej WMO.

Odbył staże naukowe m.in. we Francji (IMF de Toulouse); Czechosłowacji (Politechnika Praska) oraz w Japonii (Japońska Agencja Współpracy Międzynarodowej). Brał także udział w 14. misjach naukowych, między innymi we Francji w Krajowym Instytucie Badań Stosowanych (INSA de Toulouse) i Czechosłowacji na Politechnice Praskiej.

Jest członkiem Komitetu Gospodarki Wodnej Polskiej Akademii Nauk.

Jego dorobek naukowy obejmuje prawie 200 publikacji i prac naukowych, głównie dotyczących zagadnień gospodarki wodnej.

Biuro prasowe IMGW