Aktualności | 2011-05-18
Posiedzenie Rady IIP

Posiedzenie Rady IIP

Posiedzenie otworzył Piotr Kołodziejczyk - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, który wręczył także akty powołania członkom Rady IIP nieobecnym na pierwszym posiedzeniu Rady Januszowi Witkowskiemu – p.o. Prezesa GUS oraz prof. Zbigniewowi Zwolińskiemu.

Podczas posiedzenia, członkowie Rady przyjęli uchwałę w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Infrastruktury Informacji Przestrzennej na kwartały II – IV 2011 roku. Zgodnie z dokumentem na kolejnym spotkaniu zaplanowanym na przełomie września i października, Rada zajmie się m.in.: strategią harmonizacji zbiorów danych przestrzennych, dwu i wielostronnymi porozumieniami organów wiodących i innych podmiotów współtworzących Infrastrukturę Informacji Przestrzennej, zadaniami wymagającymi wykonania ekspertyz oraz współpracą międzynarodową w ramach INSPIRE.

Informację na temat Sprawozdania Zespołu Metadanych I i II Grupy Tematycznej przedstawił Marek Baranowski – przewodniczący zespołu. Omawiając wnioski wynikające z prac podkreślił konieczność pogłębiania identyfikacji zasobów w tematach IIP. – Już zidentyfikowane zbiory powinny podlegać procesom harmonizacji, a obecny stan znaczącej poprawie - podkreślał przewodniczący zespołu zachęcając przedstawicieli organów wiodących do zintensyfikowania prac w omawianym zakresie. W koordynacji prac może pomóc utworzenie listy stałych punktów kontaktowych w instytucjach odpowiedzialnych za poszczególne grupy.

Prace zespołu w znaczący sposób wsparły przygotowanie wkładu do Monitoringu INSPIRE 2010, którego wyniki przedstawił Jacek Jarząbek – Wiceprzewodniczący Rady IIP, Wiceprezes GUGiK. Zebrane materiały w znaczącym stopniu uwidoczniły postęp prac organów odpowiedzialnych za poszczególne tematy. W celu ułatwienia wymiany informacji oraz przygotowania do przyszłorocznego monitoringu oraz monitoringu połączonego ze sprawozdaniem w 2013 roku wskazane będzie zdefiniowanie punktów kontaktowych w poszczególnych organach. Zebrany materiał został przekazany pod obrady Komitetu Europejskiego Rady Ministrów. Po uzyskaniu akceptacji zostanie przekazany do Komisji Europejskiej.

Propozycje rozwiązań systemowych i technicznych dla organów i podmiotów tworzących IIP przedstawił w trakcie prezentacji Jacek Jarząbek – Wiceprzewodniczący Rady IIP, Wiceprezes GUGiK. Przytaczając podstawy prawne działania w zakresie IIP przypomniał terminy, w których powinny zostać opracowane metadane dla tematów I i II grupy tematycznej (3 grudnia 2010) oraz III grupy tematycznej (3 grudnia 2013). W listopadzie br. należy zapewnić świadczenie usług wyszukiwania i przeglądania, w przyszłym roku usług pobierania i przekształcania. – W realizacji tych zadań mogą pomóc wybrane produkty Projektu Geoportal 2: Strategia harmonizacji, edytor i walidator metadanych oraz oprogramowanie węzła IIP. Możliwe jest także wsparcie Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii przy wdrożeniu i wykorzystaniu produktów – zachęcał do współpracy Jacek Jarząbek.

Podsumowując wystąpienia prof. Jerzy Gaździcki przedstawił projekt uchwały w sprawie testowania projektów specyfikacji danych drugiej i trzeciej grupy tematycznej. Rada zaleca, aby organy wiodące w zakresie tematów drugiej i trzeciej grupy tematycznej (rozdziały 2 oraz 3 załącznika do ustawy) zorganizowały i przeprowadziły testowanie unijnych projektów specyfikacji danych w zakresie tematów przyporządkowanych tym organom. Testowanie zostanie przeprowadzone w okresie od 20 czerwca do 21 października roku 2011, za podstawę przyjęte zostaną opracowane przez 19 Tematycznych Grup Roboczych projekty specyfikacji danych INSPIRE dla 25 tematów drugiej i trzeciej grupy tematycznej. Wyniki testowania specyfikacji danych w zakresie poszczególnych tematów, w tym opinie i propozycje dotyczące treści specyfikacji, zostaną przekazane do punktu kontaktowego INSPIRE w Polsce (GUGiK), zgodnie z zasadami, które zostaną określone przez europejski zespół INSPIRE celem wykorzystania w dalszych pracach nad specyfikacjami. Rada przyjęła uchwałę jednogłośnie.

Na zakończenie posiedzenia Rada wyraziła pozytywną opinię w sprawie powołania Kolegium Redakcyjnego Witryny Rady Infrastruktury Informacji Przestrzennej. W tej sprawie decyzję organizacyjną wydał Przewodniczący Rady IIP. Kolegium redakcyjne opracuje koncepcję witryny internetowej Rady Infrastruktury Informacji Przestrzennej a w przyszłości będzie odpowiedzialne za jej prowadzenie.

Źródło: http://www.gugik.gov.pl/informacje/aktualnosci/web/2011/posiedzenie-rady-iip