Aktualności | 2011-04-15
Duże pieniądze dla młodych rolników - zaraz po Wielkanocy

Duże pieniądze dla młodych rolników - zaraz po Wielkanocy

Dzięki podpisanej 16 marca br. przez Ministra Rolnictwa nowelizacji rozporządzenia w sprawie podziału środków PROW na lata 2007-2013, możliwe będzie uwzględnienie – w ramach puli finansowej pozostałej do rozdysponowania w każdym województwie do końca okresu programowania 2007-2013 – wszystkich osób, których wnioski o przyznanie pomocy złożone w ubiegłym roku zawierały zapotrzebowanie przekraczające wysokość wojewódzkiego limitu środków, a którzy spełniają kryteria dostępu w ramach działania „Ułatwianie startu młodym rolnikom”.

Oznacza to, że wnioskodawcy, dla których w 2010 r. nie wystarczyło środków finansowych, będą mogli uzyskać wsparcie bez konieczności ponownego składania wniosków w ramach tegorocznego naboru, o ile spełniają obowiązujące w ubiegłym roku warunki przyznania pomocy.

Wszyscy zainteresowani wsparciem z poprzedniego naboru wniosków, spełniający kryteria młodzi rolnicy zostali już poinformowani przez ARiMR o możliwości aplikowania również w tym roku.

Szef resortu rolnictwa odniósł się również do sytuacji związanej ze wzrostem cen żywności. „Rolnicy, jako producenci żywności, w najmniejszym stopniu uczestniczą we wzroście jej cen. Analizując ostatnie 5 lat można zauważyć, że sytuacja dochodowa rolników jest bardzo zróżnicowana, w miarę stabilna, ale z pewnym załamaniem w roku 2008 i niewielką odbudową dochodu w ciągu ostatnich dwóch lat. Chociaż wskaźniki pokazują ogólną dochodowość rolnictwa, to rolnicy nadal nie odrobili wzrostu kosztów produkcji – powiedział minister prosząc o relacjonowanie tych informacji w sposób wiarygodny i obiektywny. „Niestety to, co dziś decyduje o cenach, to spekulacje na rynkach żywnościowych. Zachęcam, więc do podjęcia dyskusji na rzecz ograniczenia tych spekulacji” – dodał szef resortu rolnictwa.

Minister Marek Sawicki zaznaczył, że zarówno europejskie, jak i polskie rolnictwo ma duży potencjał w zakresie możliwości wzrostu produkcji żywności. Jednak w tym celu konieczna jest gruntowna reforma WPR, a nie tylko jej kosmetyczne zmiany. „WPR musi być ukierunkowana na budowanie rolnictwa konkurencyjnego, innowacyjnego. Rolnictwa nastawionego na inwestycje w modernizację, a nie tak jak dotychczas gotowość produkcyjną” – mówił minister Sawicki.

Prezes Kołodziej w nawiązaniu do naboru wniosków w ramach działania „Ułatwianie startu młodym rolnikom” poinformował, że pomoc przysługiwać będzie poszczególnym wnioskodawcom w kolejności wynikającej z uzyskanej liczby punktów, przyznawanych według następujących kryteriów: powierzchnia użytków rolnych tworzonego gospodarstwa, kwalifikacje zawodowe wnioskodawcy, stopa bezrobocia w powiecie, w którym położone jest gospodarstwo. O wsparcie będą mogły wystąpić – oprócz osób, które przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy nie prowadziły działalności rolniczej – również wszyscy młodzi rolnicy, którzy rozpoczęli prowadzenie działalności rolniczej w gospodarstwie rolnym, bez względu na sposób nabycia tego gospodarstwa, o ile od dnia rozpoczęcia prowadzenia działalności rolniczej do dnia złożenia wniosku o przyznanie pomocy nie upłynęło więcej niż 12 miesięcy, a do dnia wydania decyzji o przyznaniu pomocy – więcej niż 18 miesięcy. Do tej pory możliwość przyznania pomocy osobom prowadzącym działalność rolniczą istniała wyłącznie w przypadku osób, które stały się posiadaczami nieruchomości powyżej 1 ha użytków rolnych w drodze spadku albo w drodze darowizny otrzymanej w trakcie nauki w systemie dziennym bądź przed uzyskaniem pełnoletniości. „Serdecznie zachęcam wszystkich młodych ludzi, którzy chcą gospodarzyć na wsi, przejąć gospodarstwo po rodzicach lub nabyć gospodarstwo rolne do zainteresowania się tym programem. Przypomnę, że owa premia dla młodego rolnika wynosi 75 tys. zł, są to pieniądze, które mogą być bardzo pomocne na starcie” – powiedział prezes Kołodziej. ARiMR czeka także na wnioski o przyznanie płatności bezpośrednich za 2011 rok. Ich nabór rozpoczął się 15 marca i potrwa do 16 maja br., a można je składać także drogą elektroniczną. Prezes zwrócił się z apelem do rolników zainteresowanych skorzystaniem z unijnego wsparcia, aby tej sprawy nie odkładali na ostatnią chwilę. „Szybciej złożony wniosek, to szybciej przekazane pieniądze na konto” – zachęcał Tomasz Kołodziej.

Minister Marek Sawicki poinformował również o wyborze prezesa Krajowej Rady Izb Rolniczych Wiktora Szmulewicza na wiceprzewodniczącego Komitetu COPA. Nowo wybrany wiceprezydent COPA zadeklarował poparcie działań ministra na rzecz gruntownej reformy WPR.

Źródło: MRiRW