Aktualności | 2011-03-30
Gospodarka przestrzenna w świetle strategii zrównoważonego rozwoju - konferencja już w czerwcu

Gospodarka przestrzenna w świetle strategii zrównoważonego rozwoju - konferencja już w czerwcu

Konferencja odbędzie się w dniach 16–17 czerwca 2011 r. w hotelu Windsor Palace Hotel & Conference Center w miejscowości Jachranka nad Zalewem Zegrzyńskim.

Celem konferencji jest:

- prezentacja wyników prac naukowych, a także wymiana doświadczeń krajowych oraz zagranicznych w zakresie rozwiązań technicznych, prawnych i organizacyjnych służących gospodarce przestrzennej,
- interdyscyplinarna wymiana doświadczeń i prezentacja wyników badań dotyczących współczesnego zagospodarowania otaczającej nas przestrzeni analizowana przez pryzmat wymagań strategii zrównoważonego rozwoju oraz zróżnicowanych wartości:
• ekologicznych w tym krajobrazowych o szczególnych wartościach przyrodniczych oraz zdegradowanych obszarów poprzemysłowych;
• kulturowych za szczególnym uwzględnieniem wartości historycznego krajobrazu miejskiego;
• przestrzennych uwzględniających założenia urbanistyczne i architektoniczne oraz zniszczony i zdegradowany krajobraz wsi i miast.

Problematyka konferencji:

Gospodarka przestrzenna a zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy w teorii i praktyce
Polityka przestrzenna w świetle realizacji polityki ekologicznej Polski i Unii Europejskiej
Problematyka urbanizacji w świetle strategii zrównoważonego rozwoju
Uwarunkowania społeczne, gospodarcze, przyrodnicze, ekonomiczne i prawne w gospodarowaniu przestrzenią
Walory przyrodnicze i zasoby naturalne jako czynnik rozwoju regionalnego i racjonalnego zagospodarowania przestrzeni
Problematyka rekultywacji i zagospodarowania obszarów poprzemysłowych i pogórniczych
Gospodarka nieruchomościami oraz scalenia gruntów jako element w gospodarowaniu przestrzenią na obszarach wiejskich
Systemy informacji przestrzennej i ich znaczenie w racjonalnym zagospodarowaniu przestrzeni

Organizatorzy zapraszają przedstawicieli wszystkich środowisk związanych z planowaniem przestrzennym, a w szczególności reprezentantów państwowych, samorządowych i prywatnych organizacji biorących udział w procesach związanych z zagospodarowaniem przestrzennym.

Patronat Honorowy:

• Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego
• Minister Infrastruktury
• Marszałek Województwa Mazowieckiego
• Polska Akademia Nauk
- Komitet Geodezji PAN – Sekcja Gospodarki Przestrzennej i Katastru
- Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN
• Państwowa Rada Gospodarki Przestrzennej
• JM Rektor Politechniki Warszawskiej

Ważne terminy:

- zgłoszenie udziału: do 30 kwietnia,
- opłat konferencyjna: do 15 maja,
- przesłanie abstraktu: do 20 maja,
- przesłanie pełnego tekstu referatu: do 10 czerwca.

Więcej szczegółów na stronie konferencji:
www.konferencjagp.pw.edu.pl