Aktualności | 2011-03-09
Inauguracyjne posiedzenie Rady IIP

Inauguracyjne posiedzenie Rady IIP

Przewodniczącym Rady Infrastruktury Informacji Przestrzennej zostal prof. Jerzy Gaździcki - Prezes Polskiego Towarzystwa Informacji Przestrzennej, a wiceprzewodniczącym Jacek Jarząbek - Wiceprezes Głownego Urzędu Geodezji i Kartografii, obydwaj znani ze swojego zaangażowania w tworzenie infrastruktury informacji przestrzennej w Polsce, reprezentujący środowisko naukowo-techniczne. Ponadto w skład Rady wchodzą:

- Kazimierz Plocke - Sekretarz Stanu w Min. Rolnictwa i Rozwoju Wsi
- Piotr Żuchowski - Sekretarz Stanu w Min. Kultury i Dziedzictwa Narodowego
- Jakub Szulc - Sekretarz Stanu w Min. Zdrowia
- Piotr Styczeń - Podsekretarz Stanu w Min. Infrastruktury
- Henryk Jacek Jezierski – Główny Geolog Kraju, Ministerstwo Ochrony Środowiska
- Komandor Henryk Nitner - Szef Biura Hydrograficznego Marynarki Wojennej
- Jolanta Orlińska - Główny Geodeta Kraju
- Michał Kiełsznia - Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska
- Andrzej Jagusiewicz - Generalny Inspektor Ochrony Środowiska
- Leszek Karwowski - Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej
- Janusz Witkowski - p.o. Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego
- Prof. nzw. dr hab. Zbigniew Zwoliński - Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu
- dr Marek Baranowski - Dyrektor Instytutu Geodezji i Kartografii

Jolanta Orlińska - Główny Geodeta Kraju przybliżyła członkom Rady polskie i europejskie aspekty infrastruktury informacji przestrzennej prezentując akty prawne regulujące to zagadnienie oraz dotychczasowe działania podjęte przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii na rzecz budowy IIP.

Rada została powołana na podstawie art. 22 ustawy z dnia 4 marca 2010r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz. U. Nr 76 poz. 489). Każdy z wymienionych powyżej organów administracji publicznej jest organem wiodącym dla co najmniej jednego tematu danych przestrzennych, o których mowa w ustawie o infrastrukturze informacji przestrzennej. Rada jest ciałem doradczym i opiniodawczym Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji koordynującego tworzenie, utrzymywanie i rozwijanie infrastruktury w Polsce.

Zadaniem Rady jest opiniowanie, na wniosek ministra właściwego do spraw administracji publicznej, projektów aktów prawnych, standardów, przedsięwzięć organizacyjnych, naukowych i edukacyjnych, planów i sprawozdań dotyczących infrastruktury, w tym dotyczących koordynacji i współdziałania oraz kontaktów z Komisją Europejską. Rada może również występować z własnymi inicjatywami dotyczącymi usprawnienia infrastruktury pod względem organizacyjnym i technicznym oraz rozszerzenia jej zakresu tematycznego.

Budowa infrastruktury jest w swoim rodzaju przedsięwzięciem bezprecedensowym, niezwykle złożonym pod względem organizacyjnym, technicznym, naukowym i ekonomicznym. Celem budowy infrastruktury jest zapewnienie organom administracji wszystkich szczebli, przedsiębiorcom i obywatelom dogodnego dostępu do informacji o przestrzeni geograficznej, o znajdujących się w niej obiektach, występujących zjawiskach i zachodzących procesach.