Aktualności | 2011-03-03
Ochrona przed suszą

Ochrona przed suszą

Dla obszarów narażonych na niebezpieczeństwo powodzi wskazanych we wstępnej ocenie ryzyka powodziowego sporządza się mapy zagrożenia powodziowego.
Na mapach zagrożenia powodziowego zostaną przedstawione w szczególności obszary, na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest niskie (raz na 500 lat) lub na których istnieje prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzenia ekstremalnego. Na mapach będą też przedstawione obszary szczególnego zagrożenia powodzią, a także obszary obejmujące tereny narażone na zalanie, np. w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia wału przeciwpowodziowego. Nowe przepisy stanowią, że na mapach zagrożenia powodziowego przedstawia się m.in. takie elementy jak zasięg powodzi, a w uzasadnionych przypadkach – prędkość przepływu wody.

Dla określonych obszarów sporządzone również zostaną mapy ryzyka powodziowego. Na takich mapach przedstawione będą m.in. szacunkowa liczba mieszkańców, którzy mogą być dotknięci powodzią, rodzaje wykonywanej działalności gospodarczej, instalacje mogące w razie wystąpienia powodzi spowodować zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości.

Na podstawie map zagrożenia oraz ryzyka powodziowego dla obszarów dorzeczy i regionów wodnych przygotowane zostaną plany zarządzania ryzykiem powodziowym. Plany te będą zawierać m.in. mapę obszaru dorzecza, na której są zaznaczone obszary narażone na niebezpieczeństwo powodzi, mapy zagrożenia powodziowego oraz mapy ryzyka powodziowego wraz z opisem wniosków z ich analizy, a także katalog działań służących osiągnięciu celów zarządzania ryzykiem powodziowym.

PODSTAWA PRAWNA: Art. 1 ustawy z 5 stycznia 2011 r. o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. nr 32, poz. 159).

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna