Aktualności | 2011-02-28
O zagrożeniu powodzią będzie można się dowiedzieć ze specjalnych map

O zagrożeniu powodzią będzie można się  dowiedzieć ze specjalnych map

Wejdzie ona w życie 18 marca 2011 roku. Nowe przepisy określają, że w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy będą musiały uwzględniać obszary szczególnego zagrożenia powodziowego oraz obszary osuwania się mas ziemnych. To rozwiązanie ma sprawić, że w takich miejscach nie dojdzie już do tragedii, jakie miały miejsce w przeszłości. Nowela określa, że na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią dopuszczone zostaną tylko roboty związane np. z regulacją lub utrzymywaniem wód, a także rozbudową czy modernizacją i konserwacją wałów przeciwpowodziowych.

Zgodnie z nowelizacją prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej ma do 22 grudnia 2011 roku przygotować wstępną ocenę ryzyka powodziowego dla obszarów dorzeczy. Znajdą się w niej m.in. mapy obszarów dorzeczy, opis powodzi historycznych, które swoim działaniem spowodowały duże zagrożenie dla ludzi, a także środowiska. Ma się w niej znaleźć także ocena potencjalnych negatywnych skutków powodzi mogących wystąpić w przyszłości. Prezes KZGW ma także ocenić stan istniejących budowli przeciwpowodziowych.

Dla obszarów, które we wstępnej ocenie ryzyka powodziowego zostaną wskazane jako narażone na niebezpieczeństwo, zostaną utworzone mapy zagrożenia oraz ryzyka powodziowego. Pokażą, jakie jest ryzyko powodzi na poszczególnych obszarach oraz jaki zasięg może mieć ewentualna powódź. Mapy ryzyka zilustrują m.in. obszary szczególnie narażone na powódź. Wyczytamy z nich, jakie mogą być zniszczenia, gdy woda wystąpi z koryt rzek. Na mapach zagrożenia powodziowego zostanie podany zasięg powodzi przy różnych wezbraniach wody (im większy poziom wód, tym większy obszar zostanie zalany). Będzie można z nich wyczytać np. prędkość przepływu wody. Mapy ryzyka i zagrożenia powodziowego mają być gotowe do 22 grudnia 2013 roku.

Podstawa prawna

Ustawa z 5 stycznia 2011 r. o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. nr 32, poz. 159).

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna