Aktualności | 2011-02-01
Zjawiska ekstremalne w eksploatacji infrastruktury komunalnej

Zjawiska ekstremalne w eksploatacji infrastruktury komunalnej

Celem konferencji jest wymiana poglądów i wypracowanie wniosków w takich kwestiach, jak: systemy kanalizacji deszczowej, ochrona przeciwpowodziowa, zintegrowane sustemy kontroli i ostrzegania przed opadami nawalnymi, zmiany w zakresie zasad projektowania kanalizacji deszczowej, określenie infrastruktury krytycznej.

Planuje się, że obrady obejmą następujące bloki tematyczne:

 Problemy zjawisk ekstremalnych,
 Infrastruktura krytyczna, podstawy prawne i zastosowanie współczesnych metod geodezyjnych do jej określenia,
 Wody deszczowe na terenach zurbanizowanych,
 Zwiększenie retencji na terenach zurbanizowanych.