Aktualności | 2011-01-28
Dofinansowanie na składowiska odpadów

Dofinansowanie na składowiska odpadów

Konkurs skierowany jest do podmiotów, które nie będą kontynuowały działalności związanej ze składowaniem odpadów komunalnych i dotyczy tylko tych składowisk, dla których została wydana decyzja o zamknięciu określająca datę zaprzestania przyjmowania odpadów do składowania na nie później niż do dnia 31 grudnia 2009 r.

Warunkiem ubiegania się o przyznanie dofinansowania jest spełnienie następujących kryteriów:

- powierzchnia rekultywowanego obszaru, którego dotyczy wniosek nie może być mniejsza niż 2 ha, przy czym wniosek może dotyczyć składowisk będących w zarządzaniu różnych podmiotów,
- wartość wnioskowanej kwoty ze środków NFOŚiGW na rekultywację 1 ha nie może przekroczyć 500 tys. zł,
- data zakończenia realizacji przedsięwzięcia określona na nie później niż 31.12.2014 r.

Do najważniejszych kosztów kwalifikowanych należą:

- rekultywacja techniczna (ukształtowanie wierzchowiny składowiska, konstrukcja warstwy rekultywacyjnej, uporządkowanie gospodarki odciekami),
- odgazowanie składowiska,
- rekultywacja biologiczna oraz zagospodarowanie biologiczne (wysiew traw, zakrzewianie, zadrzewianie),
- instalacje do monitoringu.

Źródło: www.nfosigw.gov.pl