Aktualności | 2011-01-23
ATEST wspiera nauczanie bhp

ATEST wspiera nauczanie bhp

Kodeks pracy nakłada na Ministra Edukacji Narodowej obowiązek zamieszczenia problematyki związanej z bezpieczeństwem i higieną pracy w programach nauczania. W dziale X, rozdziale VIII, znajduje się następujący zapis: "Minister Edukacji Narodowej jest obowiązany zapewnić uwzględnianie problematyki bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii w programach nauczania w szkołach, po uzgodnieniu zakresu tej problematyki z Ministrem Pracy i Polityki Socjalnej". Przygotowane przez komisje programowe podstawy nauczania dla szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych zatwierdzane są przez Ministra Edukacji Narodowej i zawierają treści bhp. Jeśli chodzi o nauczanie zawodów, ukazały się już podstawy programowe dla kilkudziesięciu zawodów. Są one opublikowane w następujących dziennikach ustaw: DzU z 2000 r., nr 78, poz. 887; DzU z 2003 r., nr 159, poz. 1540; DzU z 2006 r., nr 10, poz. 54; DzU z 2006 r., nr 62, poz. 439; DzU z 2006 r., nr 226, poz. 1650; DzU z 2007 r., nr 213, poz. 1569; DzU z 2008 r., nr 129, poz. 825; DzU z 2009 r., nr 15, poz. 82; DzU z 2010 r., nr 125, poz. 845; DzU z 2010 r., nr 154, poz. 1033; DzU z 2010 r., nr 195, poz. 1296; DzU z 2010 r., nr 210 poz. 1383. Niebawem ukażą się podstawy programowe dla kolejnych zawodów.

W podstawach programowych kształcenia w zawodach, zarówno w opisie zawodu, jak i celach kształcenia, są wyraźnie sformułowane treści bezpieczeństwa i higieny pracy. Na przykład, w technologii robót betoniarskich i zbrojarskich, w celach kształcenia jest zapis: „uczeń w wyniku kształcenia powinien umieć organizować, użytkować i likwidować stanowiska robót betoniarskich i zbrojarskich zgodnie z wymaganiami procesu technologicznego, przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy (...)”. Jest oczywiste, że aby spełnić ten wymóg, należy ucznia zapoznać z tymi przepisami i zasadami. Rozporządzenie MEN z 12 lutego 2002 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (DzU nr 15, poz. 142 ze zm.) nie przewiduje w siatce godzin odrębnego przedmiotu poświęconego tematyce bhp – pozostaje więc realizacja tych treści w przedmiotach zawodowych.

Aby wesprzeć nauczycieli realizujących te zagadnienia, w numerze styczniowym ATEST rozpoczął publikację gotowych konspektów zajęć, autorstwa Bronisława Biesia, obejmujących tematykę bhp niezbędną w danym zawodzie czy grupie zawodów. Pierwsze dotyczą problematyki bhp w zawodach budowlanych, wspierając w ten sposób kampanię Państwowej Inspekcji Pracy „Szanuj życie!” Konspekty pomagają zapoznać uczniów z przepisami bhp przy różnych pracach na budowie. Później będą przygotowywane lekcje dla innych zawodów.

Listę konspektów ukazujących się w ATEŚCIE można znaleźć na stronie:

http://www.atest.com.pl/index.php?class=lek