Aktualności | 2011-01-19
Kraków dofinansuje wymianę pieców domowych i będzie wspierał ciepłownictwo

Kraków dofinansuje wymianę  pieców domowych i będzie wspierał  ciepłownictwo

- W Krakowie od lat 90-tych realizowane są programy likwidacji niskiej emisji poprzez dofinansowywanie wymiany starych węglowych pieców na nowe proekologiczne rozwiązania - informuje Tadeusz Trzmiel, zastępca prezydenta Krakowa.

Od 1995 do 2009 roku w Krakowie zrealizowano wnioski dotyczące likwidacji niskiej emisji na kwotę niemal 12 milionów złotych. W tym czasie zlikwidowano ponad 19 tysięcy starych pieców węglowych i 325 kotłowni.

Sezonowe pogarszanie się stanu powietrza w Krakowie w okresie jesienno-zimowym to zjawisko obserwowane od wielu lat. Zazwyczaj w tym okresie przekraczane są normy stężenia pyłu zawieszonego. Na stan powietrza w Krakowie ma też wpływ położenie miasta w dolinie Wisły. Powoduje to małą liczbę dni wietrznych, a obszar Krakowa nie jest odpowiednio przewietrzany.

Z badań Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska i Małopolskiego Urzędu Marszałkowskiego wynika jednak, że tej zimy powietrze nie jest gorszej jakości niż w ostatnich pięciu latach.

- Kraków i Małopolska mają najlepszy w kraju system monitoringu powietrza. Żadne inne miasto polskie nie kontroluje stanu atmosfery w takim stopniu jak my, stąd tam nie mówi się tyle o skażeniu, co u nas - przekonuje Paweł Ciećko, Małopolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska.

Główna przyczyna sezonowego pogarszania się powietrza (aż 60 proc.) i przekraczania norm w zakresie pyłu zawieszonego to tzw. niska emisja. To efekt spalania paliw stałych i śmieci w domowych kotłowniach i piecach. Jedynie w 5 proc. na stan atmosfery w zimie ma wpływ komunikacja. Paweł Cienko podkreśla, że przyczyną zanieczyszczenia powietrza w Małopolsce są działania mieszkańców i tego, co spalają w swoich domowych piecach a nie przemysł.

W 2010 roku, z uwagi na zmienione przez rząd przepisy prawne, Miasto nie mogło realizować programu likwidacji niskiej emisji.

- Taka możliwość pojawiła się w tym roku. Obecnie w kolejce na dofinansowanie czeka ponad 300 wniosków, a Miasto na ten cel zarezerwowało 1,5 mln złotych - informuje Małgorzata Mrugała, dyrektor Wydziału Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa (UMK).

Program likwidacji niskiej emisji ruszy wiosną br., po przyjęciu go przez Radę Miasta Krakowa.

Kraków do walki z niską emisją zaangażował m.in. Straż Miejską. Straż Miejska i Wydział Kształtowania Środowiska UMK prowadzą regularne kontrole na terenie osiedli peryferyjnych. Od początku prowadzenia tej akcji przeprowadzono około 230 kontroli. Pobrano kilkadziesiąt próbek popiołu do badania, a kilka wniosków skierowanych do sądu zakończyło się ukaraniem. Strażnicy miejscy upomnieli tez kilkadziesiąt osób mandatami karnymi.

Zdaniem ekspertów w zakresie ochrony środowiska, najważniejsze jest zachęcanie mieszkańców do montażu proekologicznych rozwiązań grzewczych. W przypadku Krakowa równie istotny jest też rozwój miejskiej sieci ciepłowniczej.

- Miasto, poprzez MPEC, już od kilku lat prowadzi program likwidacji pieców gazowych do podgrzewania wody bieżącej - przypomina wiceprezydent Tadeusz Trzmiel.

Zapowiedział, że podjęte zostaną też rozmowy w sprawie zdynamizowania rozwoju sieci grzewczej i możliwości wykorzystania na ten cel funduszy unijnych.

W grudniu 2009 r. Sejmik Województwa Małoposkiego opracował i przyjął "Program ochrony powietrza dla województwa małopolskiego", w którym zaplanowane zostały niezbędne działania, które powinny podjąć gminy w celu ograniczenia emisji i wyeliminowania występujących przekroczeń.

Obecnie w Ministerstwie Środowiska trwają prace nad zmianą ustawy Prawo ochrony środowiska w zakresie implementacji dyrektywy w sprawie jakości powietrza i czystszego powietrza w Europie (tzw. dyrektywa CAFE), w ramach której wprowadzony zostanie również obowiązek przyjmowania planów działań krótkoterminowych w drodze uchwały Sejmiku. Plan działań krótkoterminowych będzie mógł obejmować m.in. wprowadzenie ograniczeń jazdy samochodem lub ograniczenie używania kotłowni w zakładach. W przypadku wystąpienia ryzyka wystąpienia przekroczeń poziomów dopuszczalnych lub alarmowych, realizacja działań wynikających z tego planu będzie należała do służb zarządzania kryzysowego wojewody.