Aktualności | 2011-01-14
Wyniki kontroli jakości handlowej przetworów owocowych i warzywnych

Wyniki kontroli jakości handlowej przetworów owocowych i warzywnych

Kontrolą objęto przetwory owocowe i warzywne pochodzące z 89 zakładów przetwórczych. Nieprawidłowości ujawniono w 47 podmiotach (tj. 53% ogółu skontrolowanych).

W zakresie oceny organoleptycznej oraz oznaczania parametrów fizykochemicznych przebadano 247 partii, a w zakresie znakowania - 311 partii produktów.

Nieprawidłowości w zakresie oceny organoleptycznej oraz parametrów fizykochemicznych stwierdzono w przypadku 35 partii przetworów owocowych i warzywnych (co stanowiło 14% partii). Do najczęściej kwestionowanych cech organoleptycznych można zaliczyć: użycie surowców o wielkości nieodpowiadającej wymiarom określonym w dokumentacji, bądź surowców z objawami zepsucia oraz mało charakterystyczny dla danego produktu smak i zapach. W toku kontroli najczęściej kwestionowano następujące parametry fizykochemiczne: brak szczelności opakowań, zaniżoną kwasowość ogólną, zaniżoną masę odciekniętych warzyw, niezgodną z dokumentacją zawartość soli oraz zawyżone wartości pH.

Nieprawidłowości w zakresie znakowania ujawniono w przypadku 143 partii przetworów owocowych i warzywnych (co stanowiło 46% partii).

Kontrola wykazała znaczącą liczbę nieprawidłowości. Deklaracji jakościowych w zakresie oceny organoleptycznej oraz/lub parametrów fizykochemicznych nie spełniało 14% ogółu sprawdzonych partii, w tym: 10% skontrolowanych partii przetworów owocowych oraz 15% skontrolowanych partii przetworów warzywnych. Nieprawidłowe oznakowanie stwierdzono w przypadku 46% ogółu sprawdzonych partii, w tym: 37% skontrolowanych partii przetworów owocowych i 49% skontrolowanych partii przetworów warzywnych.

Na podstawie wyników przeprowadzonych badań laboratoryjnych można stwierdzić, że brak zgodności produktu finalnego z deklaracją producenta może świadczyć przede wszystkim o używaniu nieodpowiednich składników, bądź składników w ilościach mniejszych od deklarowanych, w tym stosowaniu niewłaściwej ilości soli i środków zakwaszających w procesie produkcyjnym oraz innych zaniedbaniach, mających wpływ na właściwości artykułu, np. brak szczelności opakowań.

W toku kontroli znakowania ujawniono wiele nieprawidłowości, które mogły w znaczący sposób wprowadzić konsumenta w błąd. Większość tych niezgodności dotyczyła składu surowcowego produktu, w tym: braku wszystkich składników wykorzystanych do produkcji środka spożywczego, podania składników wykorzystanych do produkcji w nieprawidłowej kolejności, braku ilościowej zawartości składnika lub składników podkreślonych w oznakowaniu środka spożywczego w formie pisemnej, przy użyciu obrazków i grafiki, braku wskazania nazwy składnika alergennego, zamieszczeniu w składzie surowcowym składników, których nie użyto do wytworzenia produktu. Ujawnione przypadki wydłużania przez producentów terminów ważności środków spożywczych stanowią poważne naruszenie uczciwych praktyk handlowych.

Porównując wyniki przedmiotowej kontroli z poprzednią kontrolą tego asortymentu, przeprowadzoną przez Inspekcję JHARS w 2008 r., można zauważyć znaczący wzrost nieprawidłowości w zakresie znakowania o 12 punktów procentowych w przypadku przetworów owocowych oraz 14 punktów procentowych w przypadku przetworów warzywnych.