Aktualności | 2011-01-13
Nowy program NFOŚiGW

Nowy program NFOŚiGW

Inauguracja nowego programu finansowego NFOŚiGW odbyła się 10 stycznia 2011 r. w Warszawie. W spotkaniu wzięli udział prof. Andrzej Kraszewski, Minister Środowiska, Jan Rączka, Prezes Zarządu NFOŚiGW, Tomasz Dąbrowski, Dyrektor Departamentu Energetyki w Ministerstwie Gospodarki i Henryk Kaliś, Przewodniczący Forum Odbiorców Energii Elektrycznej i Gazu.

Celem programu priorytetowego „Efektywne wykorzystanie energii” jest inicjowanie i wsparcie przedsięwzięć inwestycyjnych służących poprawie efektywności energetycznej w najbardziej energochłonnych polskich przedsiębiorstwach. Ma on pozwolić przedsiębiorstwom na zmniejszenie zużycia energii, ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza, oraz podniesienie ich konkurencyjności na rynku gospodarczym.

- Wsparcie wzrostu efektywności energetycznej w przedsiębiorstwach to zadanie, które Ministerstwo Środowiska mocno wspiera dostępnymi środkami, także poprzez takie programy jak ten uruchamiany właśnie przez NFOŚiGW. Naszym celem jest przekonanie polskich przedsiębiorców, że działania ekologiczne i chroniące klimat mogą być równocześnie działaniami efektywnymi kosztowo i sprzyjającymi przedsiębiorcom – podkreśla prof. Andrzej Kraszewski, minister środowiska.

Na lata 2011-2016 w budżecie programu zarezerwowano łączną kwotę 820 mln zł. Środki te pochodzić będą z opłat zastępczych i kar nakładanych przez Urząd Regulacji Energetyki na producentów energii. Beneficjentem programu może być każde przedsiębiorstwo, które w roku poprzedzającym złożenie wniosku zużyło minimum 50 GWh energii.

Program będzie realizowany w formie dwóch, kolejnych działań. Pierwsze polega na dofinansowaniu audytów energetycznych i elektroenergetycznych. Jego wdrażanie rozpocznie się w styczniu 2011 i zakończy się 31 grudnia 2013. Budżet tego działania wynosi 40 mln zł. Dofinansowanie w formie dotacji, w wysokości do 70% kosztów kwalifikowanych, będzie udzielane zgodnie warunkami pomocy de minimis.

Druga część programu zakłada dofinansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych rekomendowanych w przeprowadzonym audycie, które zapewnią obniżenie zużycia energii o co najmniej 7%. Wdrażanie tej części programu rozpocznie się w lipcu 2011 a zakończy 31 grudnia 2016 r. Budżet tego działania wyniesie 780 mln zł. Dofinansowanie będzie udzielane w formie pożyczek pokrywających do 70% kosztów kwalifikowanych inwestycji, w wysokości od 3,5 do 42 mln zł, zaś wysokość oprocentowania ustalono na poziomie WIBOR 3M + 50 pkt. bazowych.

Źródło: Ministerstwo Środowiska, www.mos.gov.pl