Aktualności | 2010-12-31
Instytucja Gospodarki Budżetowej CODGiK w KRS

Instytucja Gospodarki Budżetowej CODGiK w KRS

Do podstawowych zadań instytucji gospodarki budżetowej CODGiK należy wykonywanie czynności materialno-technicznych przypisanych Głównemu Geodecie Kraju przepisami ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne oraz ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej m. in.: gromadzenie, prowadzenie i udostępnianie Centralnego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego, obsługa systemu Integrującej Platformy Elektronicznej, realizacja projektów związanych z członkowstwem Polski w europejskim stowarzyszeniu – EuroGeographics oraz udział w procesie utrzymania rezultatów i wykonaniu projektów realizowanych przez Główny Urząd Geodezji Kartografii w ramach 7 osi priorytetowej „Społeczeństwo informacyjne – budowa elektronicznej administracji” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007 –2013”.

W Centralnym Ośrodku Geodezji i Kartografii znajduje się także centrum zarządzające wielofunkcyjnym systemem precyzyjnego pozycjonowania ASG-EUPOS oraz centralny węzeł infrastruktury informacji przestrzennej, który jest najważniejszym punktem dostępu do zbiorów danych przestrzennych oraz towarzyszących tym zbiorom usług sieciowych.

Podstawowym źródłem przychodów ośrodka będą przychody ze świadczenia usług na rzecz Głównego Geodety Kraju oraz za usługi świadczone na rzecz pozostałych odbiorców, w tym m.in. za: tworzenie specjalistycznych baz danych przestrzennych i opracowania kartograficzne, przetwarzanie danych, usługi sieciowe i fotoreprodukcyjne. Przyjmuje się, że dotychczas posiadany potencjał techniczny i kadrowy pozwoli w przyszłości zwiększyć zakres świadczonych usług, a tym samym zwiększyć przychody tej instytucji. Organem założycielskim dla ośrodka jest Główny Geodeta Kraju.

Źródło:
http://www.gugik.gov.pl/informacje/aktualnosci/web/2010/instytucja-gospodarki-budzetowej-codgik