Aktualności | 2010-12-01
Rząd podjął decyzję w sprawie CODGiK-u

Rząd podjął decyzję w sprawie CODGiK-u

Centralny Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej był do tej pory gospodarstwem pomocniczym Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii. Zgodnie z ustawą o finansach publicznych gospodarstwa pomocnicze przestaną działać z końcem 2010 r. Zadania dotychczasowego gospodarstwa pomocniczego zostaną przejęte przez Instytucję Gospodarki Budżetowej CODGiK. Do najważniejszych zadań należą m.in.: gromadzenie, prowadzenie i udostępnianie Centralnego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego, obsługa systemu Integrującej Platformy Elektronicznej, realizacja projektów związanych z członkowstwem Polski w europejskim stowarzyszeniu – EuroGeographics oraz udział w procesie utrzymania rezultatów i wykonaniu projektów realizowanych przez Główny Urząd Geodezji Kartografii w ramach 7 osi priorytetowej „Społeczeństwo informacyjne – budowa elektronicznej administracji” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007 –2013”.

W Centralnym Ośrodku Geodezji i Kartografii znajduje się także centrum zarządzające wielofunkcyjnym systemem precyzyjnego pozycjonowania ASG-EUPOS oraz centralny węzeł infrastruktury informacji przestrzennej, który jest najważniejszym punktem dostępu do zbiorów danych przestrzennych oraz towarzyszących tym zbiorom usług sieciowych.

Podstawowym źródłem przychodów ośrodka będą przychody ze świadczenia usług na rzecz Głównego Geodety Kraju oraz za usługi świadczone na rzecz pozostałych odbiorców, w tym m.in. za: tworzenie specjalistycznych baz danych przestrzennych i opracowania kartograficzne, przetwarzanie danych, usługi sieciowe i fotoreprodukcyjne. Przyjmuje się, że dotychczas posiadany potencjał techniczny i kadrowy pozwoli w przyszłości zwiększyć zakres świadczonych usług, a tym samym zwiększyć przychody tej instytucji. Organem założycielskim dla ośrodka jest Główny Geodeta Kraju.

Źródło: http://www.gugik.gov.pl/informacje/aktualnosci/web/rzad-podjal-decyzje-w-sprawie-codgik-u