Aktualności | 2010-11-23
Wyniki monitorowania wdrażania Infrastruktury Informacji Przestrzennej

Wyniki monitorowania wdrażania Infrastruktury Informacji Przestrzennej

Polskie sprawozdanie oraz raport są dostępne także na stronie Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii w zakładce INSPIRE.

Z polskiego raportu wynika, że:

- Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (która jest transpozycją dyrektywy INSPIRE do polskiego prawa) określa podstawowe zasady tworzenia i działania infrastruktury informacji przestrzennej w Polsce. Polska infrastruktura informacji przestrzennej będzie obejmowała wszystkie szczeble administracji publicznej oraz będzie służyła wszystkim użytkownikom informacji przestrzennej w kraju i we Wspólnocie. Ustawa wprowadza mechanizmy prawne, które pozwolą na zapewnienie interoperacyjności i współdziałania w zakresie danych, metadanych, usług elektronicznych, koordynacji budowy i rozwoju infrastruktury.

- Dostępne są już następujące usługi dla Geoportalu: wyszukiwania i przeglądania danych przestrzennych, które umożliwiają proste i zawansowane wyszukanie metadanych oraz przeglądanie danych poprzez usługi WMS, multisource WMS i WFS i CSW. Wdrożone usługi wspierane są przez szereg zaimplementowanych aplikacji, z których najważniejsze to: aplikacja udostępniania i zarządzania danymi, aplikacja zarządzania treścią witryny Geoportal, aplikacja zarządzania ODGiK, aplikacja monitorowania węzła służąca do monitorowania dostępności usług i stanu ruchu.

- Poprzez www.geoportal.gov.pl udostępnione zostały zbiory odpowiadające wybranym tematom z grupy I. Korzystać z nich mogą zarówno organy publiczne jak i użytkownicy prywatni. Zbiory danych przestrzennych wykorzystywane są m.in. do weryfikacji danych geologicznych, analiz przestrzennych oraz prezentacji opracowań.

Dotychczasowe osiągnięcia:

- Geoportal (obecnie obejmujący zakres tematów Głównego Geodety Kraju docelowo punkt dostępowy do IIP ) - około 8 tyś. wejść dziennie (upowszechnienie dane pzgik, opracowanie metadanych dla zasobu centralnego, uruchomienie pierwszych usług INSPIRE),

- opracowanie projektów rozporządzeń – standardów techniczne zapewniających harmonizację PZGiK,

- uruchomienie 5 projektów technicznych służących między innymi wdrożeniu INSPIRE,

- zastosowanie odpowiednich standardy ISO i OGC dla niemal wszystkich usług w Państwowym Instytucie Geologicznym –Państwowym Instytucie Badawczym,

- rozpoczęcie współpracy między resortami (wspólne projekty techniczne) wykorzystującej usługi w celu dostępu do danych (systemy administracji oparte będą na źródłowych danych przestrzennych, zorganizowanych w jednolity model i wzajemnie ze sobą zharmonizowanych).

Źródło:

http://www.gugik.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0017/29132/Pl_sprawozdawczosc_2009.pdf