Aktualności | 2010-11-16
Wiedzieć czy umieć - dylematy kształcenia i nadawania uprawnień zawodowych

Wiedzieć  czy umieć - dylematy kształcenia i nadawania uprawnień zawodowych

Posiedzenie Rady zostało poświęcone głównie dwóm zagadnieniom:

1. Kształcenie geodetów i kartografów w aspekcie istniejących standardów, przyszłych Krajowych Ram Kwalifikacji oraz wymagań zawodowych na rynku pracy.

2. Projekt rozdziału nowego Prawa geodezyjnego i kartograficznego dotyczący uprawnień zawodowych.

Dylematy kształcenia w zakresie geodezji i kartografii sprecyzował prof. Ney:

- cel studiów (opanowanie teorii i praktyki niezbędnej do wykonywania zawodu i sprawowania nadzoru nad wykonawstwem),

- regulowana standardami państwowymi rola uczelni publicznych oraz opozycyjna swoboda uczelni prywatnych kierujących się prawem podaży i popytu na rynku zawodowym,

- finansowanie studiów,

- masowość kształcenia, związana z zapewnieniem dostępu do narzędzi i instrumentów niezbędnych do wykonywania zawodu oraz praktyki zawodowej,

- interdyscyplinarność studiów w dziedzinie geodezji i kartografii (przygotowanie do pracy w pokrewnych dziedzinach nauki oraz poza granicami kraju).

W dyskusji nad dylematami kształcenia przedstawiono aspekty nauczania w kierunku wiedzy teoretycznej oraz umiejętności jej praktycznego zastosowania. Dr inż. Abbas Safa (Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania) stwierdził, że państwo powinno wspierać nie tylko uczelnie publiczne, ale również prywatne. Prof. dr hab. inż. Jerzy Rogowski (Uczelnia Warszawska im. Marii Skłodowskiej-Curie) wskazał, że istnieje zbyt wysoka luka pomiędzy szkołami średnimi a wyższymi w zakresie matematyki i fizyki, które to przedmioty powinny być kształcone na wyższym poziomie; profesor dał przykład rozwiązania w zakresie praktyki zawodowej, bez której w Oxfordzie nie przyjmuje się na studia. Prof. nzw. dr hab. inż. Tadeusz Chrobak (Akademia Górniczo – Hutnicza - AGH) powiedział, że student powinien mieć większy wpływ na realizowany przez uczelnię program. Prezes Polskiej Geodezji Komercyjnej Waldemar Klocek zadał następujące pytanie: „dla kogo kształcimy? – dla potrzeb rynku? - czy dla potrzeb uczelni, które kształcą w zakresie, w jakim potrafią?”. Prezes powiedział o potrzebie kształcenia w zakresie innowacji oraz o pomyśle funkcjonowania w uczelniach Rad Gospodarczych, złożonych z przedstawicieli produkcji, którzy będą mieli wpływ na kształtowanie programu ukierunkowanego na potrzeby rynkowe, wspomagającego konkurencyjność oraz wzrost gospodarczy kraju. Potrzebę większego powiązania uczelni z jednostkami wykonawstwa wskazał dr inż. Kazimierz Bujakowski (AGH), stwierdzając, że studia inżynierskie powinny przede wszystkim przygotowywać do samodzielnego wykonywania prac w ramach praktyk zawodowych przed uzyskaniem uprawnień państwowych. Prof. dr hab. inż. Zdzisław Adamczewski (Politechnika Warszawska) wskazał na przyczynę totalnej katastrofy z kadrą dydaktyczną – kwestię płac, porównując mizerne wynagrodzenia geodetów z wynagrodzeniami pracowników branż, w których pomimo mniejszej wymaganej wiedzy i odpowiedzialności uzyskuje się niewspółmiernie wyższe płace.

Projekt rozdziału nowego Prawa geodezyjnego i kartograficznego w zakresie geodezji, kartografii lub katastru przedstawiła Pani Prezes GUGiK dr inż. Jolanta Orlińska oraz Dyrektor Departamentu Departament Nadzoru, Kontroli i Organizacji Służby Geodezyjnej i Kartograficznej Sebastian Chwalibogowski:

* Dwa zakresy uprawnień:

1. Pomiary katastralne:

- prace związane z ustalaniem położenia punktów granicznych i przebiegu granic nieruchomości,

- prace niezbędne do zakładania i aktualizacji baz danych,

- mapy do celów projektowych,

- geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza.

2. Pomiary inżynieryjno – gospodarcze:

- prace niezbędne do zakładania i aktualizacji baz danych (prace wspólne dla obu zakresów),

- mapy do celów projektowych (prace wspólne dla obu zakresów),

- geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza (prace wspólne dla obu zakresów),

- geodezyjna obsługa obiektów budowlanych,

- prace niezbędne do precyzyjnego usytuowania lub montażu urządzeń technicznych lub obiektów budowlanych.

* Wymagany tytuł magistra inżyniera w dziedzinie geodezji i kartografii

* Postępowanie kwalifikacyjne:

1. Część wstępna:

- badanie pod względem formalnoprawnym dokumentów,

- ocena spełnienia warunków odbycia praktyki zawodowej

(minimum 3 lata praktyki w okresie nie dłuższym, niż 5 lat przed złożeniem wniosku o dopuszczenie do egzaminu; wymagana liczba i rodzaj prac geodezyjnych).

2. Część sprawdzająca (pisemna):

- test złożony z dwóch modułów (przepisy prawne oraz wiedza dotycząca wnioskowanego zakresu)

- udzielenie odpowiedzi na pytania dotyczące wykonywania prac.

* Kary dla osób wykonujących samodzielne funkcje za naruszenie przepisów prawa: - upomnienie i kara pieniężna,

- nagana i kara pieniężna,

- zawieszenie wykonywania uprawnień na okres 6 miesięcy i kara pieniężna,

- zawieszenie wykonywania uprawnień na okres jednego roku i kara pieniężna,

- odebranie uprawnień z możliwością ubiegania się o ponowne ich uzyskanie po upływie 1 roku od dnia ich odebrania i kara pieniężna,

- odebranie uprawnień z możliwością ubiegania się o ponowne ich uzyskanie po upływie 3 lat od dnia ich odebrania i kara pieniężna.

* Centralny rejestr osób posiadających uprawnienia:

- publiczny rejestr zawierający dane osobowe geodetów uprawnionych, numery świadectw i ich zakresy, informacje o karach za naruszenie przepisów prawa oraz opcjonalnie: dane dotyczące adresu, telefonu, poczty elektronicznej, strony internetowej i siedziby.

Po prezentacji projektu rozpoczęła się dyskusja, podczas której wpłynęło wiele merytorycznych, aczkolwiek rozbieżnych wniosków, dotyczących szczegółowych rozwiązań w zakresie uprawnień zawodowych. Głos zabrali: prof. dr bab. Stanisława Kalus (Uniwersytet Śląski), Dr inż. Jerzy Kozłowski (Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi), Prof. dr hab. inż. Witold Prószyński (PW), Dr inż Marek Naglewski (Profesor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej), Ewa Świniarska (PKP Polskie Linie Kolejowe), Krzysztof Cisek (SGP), Wojciech Matela (Geodezyjna Izba Gospodarcza), Krzysztof Mączewski (Geodeta Województwa Mazowieckiego).

W następstwie dyskusji, PRGiK podjęła uchwały, odczytane przez Wiceprzewodniczącego PRGiK prof. nzw. dr. hab. inż. Zdzisława Kurczyńskiego:

- istnieje potrzeba prowadzenia dalszej dyskusji dla wypracowania wniosków w celu poprawienia współpracy pomiędzy uczelniami, wykonawstwem geodezyjnym i administracją geodezyjną w procesie kształcenia geodetów,

- istnieje potrzeba organizacji kolejnych spotkań w zakresie problematyki uprawnień zawodowych w poszczególnych środowiskach, z uwagi na znaczne rozbieżności w prezentowanych stanowiskach.

Robert Łuczyński