Aktualności | 2010-11-09
Postępy GUGiK w pracach nad wdrożeniem infrastruktury informacji przestrzennej

Postępy GUGiK w pracach nad wdrożeniem infrastruktury informacji przestrzennej

„To ważny dla geodezji rok, uchwalona została ustawa o infrastrukturze informacji przestrzennej implementująca do polskiego prawa Dyrektywę INSPIRE” - podkreślała w trakcie swojego wystąpienia Jolanta Orlińska – Główny Geodeta Kraju.

Jak skorzystać z opracowanego w Głównym Urzędzie Geodezji i Kartografii edytora do tworzenia metadanych opisujących działki ewidencyjne, dla których istnieje cyfrowa mapa ewidencyjna, wyjaśniano w trakcie pierwszej części spotkania. Ponad 80% powiatów posiada skrzynki na portalu ePUAP. W taki właśnie sposób zgłaszane będą zbiory usług i danych przestrzennych objętych infrastrukturą informacji przestrzennej. Tylko tak będzie można uzyskać unikalny identyfikator niezbędny do stworzenia metadanych.

Na rozwiązania e-administracji stawia także Zintegrowany System Informacji o Nieruchomościach, w ramach którego w pięciu lokalizacjach na terenie kraju (Gdańsk, Katowice, Kraków, Łódź, Poznań i Tychy), prowadzony jest pilotaż mający pomóc w zintegrowaniu ewidencji gruntów i budynków oraz ksiąg wieczystych. O rozwiązaniach prawnych oraz dotychczasowych działaniach podzespołów informowali zebranych Witold Radzio oraz Natalia Sokolik.

Podstawowym celem utworzenia ZSIN jest zapewnienie obywatelom, przedsiębiorcom i organom administracji publicznej dostępu przy pomocy środków komunikacji elektronicznej do wiarygodnych i aktualnych informacji o nieruchomościach gromadzonych w rejestrach publicznych. ZSIN umożliwi m. in. wymianę danych w formie dokumentów elektronicznych między ewidencją gruntów i budynków a innymi rejestrami publicznymi, takimi jak: księga wieczysta, państwowy rejestr granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju, krajowy rejestr urzędowy podziału terytorialnego kraju, krajowy rejestr urzędowy podmiotów gospodarki narodowej, krajowy system ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, w zakresie niezbędnym do prowadzenia tych rejestrów publicznych, a także przekazywanie w formie dokumentów elektronicznych zawiadomień o zmianach danych, dokonywanych w poszczególnych rejestrach publicznych, mających znaczenie dla innych rejestrów publicznych włączonych do zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach. Projekt Rządowego Programu Rozwoju ZSIN tworzony będzie na lata 2010-2016 i będzie bazował na zbiorach danych:

a) ewidencji gruntów i budynków (katastru nieruchomości),

b) centralnej bazy danych ksiąg wieczystych.

Docelowo, nie później niż do 2016 r., kataster nieruchomości oraz księgi wieczyste prowadzone będą przy pomocy systemów teleinformatycznych, których podstawą będą zharmonizowane modele pojęciowe danych katastru nieruchomości i elektronicznej księgi wieczystej tworząc wspólną logicznie bazę danych ZSIN. W przypadku, gdy dla nieruchomości prowadzona będzie KW, sąd będzie odpowiedzialny za dane działów II-IV obecnej KW, zaś organ właściwy w sprawach katastru nieruchomości odpowiadał będzie za dane przedmiotowe oraz dane adresowe, w tym dane działu I-O obecnej KW. W przypadku nieruchomości, dla których nie będzie prowadzona KW, lub gruntów o nieuregulowanym stanie prawnym, za wszystkie dane przedmiotowe i podmiotowe odpowiadał będzie organ właściwy w sprawach katastru nieruchomości.

Generowane automatycznie zawiadomienia o odpowiednich zmianach danych ewidencyjnych przekazywane będą na bieżąco w postaci dokumentów elektronicznych do systemu KW, umożliwiając w ten sposób automatyzacją części procesów mających na celu aktualizację wpisów w centralne bazie KW. Wykonawcy prac geodezyjnych przekazywać będą do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, który jest źródłem danych przedmiotowych ZSIN, rezultaty swoich prac geodezyjnych w postaci standardowych plików elektronicznych, umożliwiających automatyzację procesu aktualizacji bazy danych ZSIN. Wszystkim zainteresowanym zapewniony zostanie dostęp do danych ZSIN, na zasadach wynikających z przepisów prawa.

Wyniki programu pilotażowego mającego za zadanie opracowanie schematów służących do efektywnego prowadzenia w przyszłości modernizacji ewidencji gruntów na terenach wiejskich, przedstawił Stanisław Zaremba. Zaprezentował on wnioski z badań przeprowadzonych na 13 obiektach wzorcowych.

W końcowej części spotkania przedstawiono informacje dotyczące zasad przechowywania i przekazywania materiałów kartograficznych, niebędących częścią zasobu, do archiwów państwowych oraz nieprawidłowości w zakresie prowadzonych postępowań administracyjnych. Do udziału w szkoleniach dla przedstawicieli samorządów zachęcała Ewa Wysocka – kierownik Projektu Edukacyjne wsparcie procesu wdrażania dyrektywy INSPIRE.

Prezentacje referatów wygłoszonych podczas seminarium dostępne są w formacie PDF na stronie:

http://www.gugik.gov.pl/informacje/aktualnosci/web/seminarium-dla-przedstawicieli-sgik