Aktualności | 2010-11-02
Precyzyjne satelitarne określanie pozycji ASG-EUPOS

Precyzyjne satelitarne określanie pozycji ASG-EUPOS

Tematyka dwudniowych obrad skupiła się wokół zastosowania systemów GNSS oraz systemu ASG-EUPOS zarówno w geodezji jak i innych dziedzinach, takich jak rolnictwo, czy działania służb publicznych. Drugi dzień konferencji przeznaczony został na zajęcia warsztatowe, w trakcie których użytkownicy podzielili się swoimi doświadczeniami i spostrzeżeniami dotyczącymi pracy z ASG-EUPOS.

Dwa dni przed rozpoczęciem Konferencji Użytkowników (26 października), w Warszawie obradowali członkowie Międzynarodowego Komitetu Sterującego EUPOS , w którym Polskę reprezentuje prof. Janusz Śledziński. Uczestnicy obrad zajęli się m.in. obecnym stanem projektu oraz perspektywami jego rozwoju. Zgodnie z planem około 1700 stacji referencyjnych ma objąć swoim zasięgiem 60% powierzchni Europy. Liczby te mogą się jednak zwiększyć ze względu na zainteresowanie udziałem w projekcie nowych krajów. W programie obrad znalazł się też punkt dotyczący implementacji sygnałów Galileo, które w przyszłości mają stanowić podstawę usług EUPOS.

Wielofunkcyjny system precyzyjnego pozycjonowania satelitarnego ASG-EUPOS, uruchomiony w dniu 2 czerwca 2008 r. przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii, jest częścią systemu EUPOS, obejmującego swoim zasięgiem kraje Europy Środkowej i Wschodniej. ASG-EUPOS jest systemem referencyjnym opartym na sieci stacji naziemnych odbierających sygnały Globalnych Systemów Nawigacji Satelitarnej (ang. Global Navigation Satellite Systems). W skład systemu wchodzi 98 stacji położonych na obszarze Polski i 21 stacji przygranicznych w krajach ościennych. Zarządzanie siecią stacji oraz generowanie poprawek do wykonanych obserwacji i udostępnianie obserwacji satelitarnych odbywa się w dwóch Centrach Zarządzających, położonych w Warszawie i Katowicach.

System ASG-EUPOS dedykowany jest wszystkim osobom i firmom, które wyznaczają pozycję przy użyciu Globalnych Systemów Nawigacji Satelitarnej (ang. Global Navigation Satellite Systems), takich jak amerykański NAVSTAR GPS, rosyjski GLONASS czy europejski GALILEO. System umożliwia użytkownikom posiadającym odbiornik satelitarny, wyposażony w odpowiednią funkcję komunikacyjną, określić w czasie rzeczywistym, z dokładnością do kilku centymetrów pozycje obiektów w przestrzeni (na lądzie, w wodzie i w powietrzu), w oparciu o obserwacje satelitarne systemów nawigacyjnych.

System ASG-EUPOS składa się z trzech podstawowych segmentów: odbiorczego (referencyjnego), zarządzania (obliczeniowego) oraz użytkowników. Systemy satelitarne takie jak NAVSTAR GPS, GLONASS czy GALILEO można traktować jako czwarty segment systemu – segment kosmiczny. Dzięki pomiarom odległości do satelitów, których położenie w danym momencie jest znane, wyznaczane są współrzędne anteny satelitarnej odbierającej sygnały satelitarne. Szacuje się, że przy pomiarach z wykorzystaniem systemu GPS dokładność wyznaczenia pozycji pojedynczym odbiornikiem wynosi około 5-7 m. Znając precyzyjne współrzędne danego punktu i jednocześnie wykonując na nim obserwacje GNSS (stacja referencyjna), możemy wyznaczyć poprawki do tych obserwacji. Jeśli w tym samym momencie wykonujemy pomiar w innym pobliskim punkcie – zastosowanie wyznaczonych na stacji referencyjnej poprawek umożliwi znaczne podniesienie dokładności wyznaczeń – nawet do poziomu pojedynczych centymetrów.

Równomierne rozmieszczenie sieci stacji referencyjnych pozwala na uzyskanie pomiarów wysokiej jakości w każdym miejscu kraju. Obserwacje przesyłane są w czasie rzeczywistym, szybkimi łączami teleinformatycznymi, do Centrów Zarządzających, gdzie dane są gromadzone i przetwarzane. Łącza teleinformatyczne gwarantują wymaganą przepustowość i niezawodność, natomiast wydzielona, specjalnie dla systemu ASG-EUPOS, prywatna sieć IP VPN zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa danych. Oprogramowanie zarządzające generuje na bieżąco strumienie poprawek dla użytkowników systemu oraz umożliwia wykonywanie obliczeń w trybie post-processingu. Stabilność sieci stacji referencyjnych i jakość przetwarzanych danych jest również na bieżąco monitorowana w Centrum Zarządzającym.

Przykładowe korzyści z użytkowania serwisów systemu ASG-EUPOS:

* poprawa jakości usług pozycjonowania i nawigacji;

* zmniejszenie kosztów, skrócenie czasu oraz ułatwienie pozyskiwania precyzyjnych danych o pozycji obiektu;

* udostępnienie usług pozycjonowania on-line;

* podniesienie konkurencyjności polskich firm względem podmiotów zagranicznych, wzrost efektywności działania firm i instytucji;

* poszerzenie oferty przedsiębiorstw o usługi pozycjonowania.

Budowa wielofunkcyjnego systemu precyzyjnego pozycjonowania satelitarnego ASG-EUPOS była realizowana w latach 2005-2008, przy wykorzystaniu środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego – Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw (SPO-WKP). Koszt realizacji systemu ASG-EUPOS wyniósł 29 mln zł, w 75% pokryty ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

System ASG-EUPOS, dzięki różnorodności oferowanych serwisów, kierowany jest do szerokiego grona odbiorców. Poza zastosowaniami geodezyjnymi, branże dla których dedykowany jest system ASG-EUPOS to: służby bezpieczeństwa publicznego, zarządzanie kryzysowe, budownictwo przemysłowe, systemy informacji przestrzennej, komunikacja drogowa, transport, nawigacja lądowa i śródlądowa, hydrografia i hydrologia, energetyka, ochrona środowiska, rolnictwo i leśnictwo, telekomunikacja, sport i turystyka.

Źródło: http://www.gugik.gov.pl/