Aktualności | 2010-10-27
Wiedzieć więcej o wodzie z Krajowym Zarządem Gospodarki Wodnej

Wiedzieć więcej o wodzie z Krajowym Zarządem Gospodarki Wodnej

Problematyka szeroko rozumianego gospodarowania wodą spotyka się z pobieżnym zainteresowaniem ze strony społeczeństwa i mediów. Najczęściej temat ten porusza się przy okazji protestów ekologów odnośnie do planowanych inwestycji lub też gwałtownych zjawisk atmosferycznych, jakie chociażby miały miejsce w tym roku.

- Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej jako jednostka odpowiedzialna za wdrażanie Ramowej Dyrektywy Wodnej jest zobligowana do prowadzenia i inicjowania działań mających na celu kształtowanie właściwych postaw w odniesieniu do korzystania ze środowiska naturalnego - mówi Leszek Karwowski, Prezes KZGW. – Kampania ta ma na celu rozszerzenia świadomości ekologicznej społeczeństwa, a w szczególności dzieci i młodzieży, w odniesieniu do wody. Tak do końca nie wiemy, jak oszczędzać wodę ani co zrobić, gdy woda podejdzie pod progi naszych mieszkań, co miało miejsce kilka razy w tym roku.”

Kampania rozpoczyna się konkursem fotograficznym „Woda w kadrze”. Konkurs trwa od 18 października do 5 listopada br. i ma charakter otwarty o zasięgu ogólnokrajowym. Przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych, jak również studentów. Ideą konkursu jest wzbudzenie poprzez fotografię zainteresowania dzieci i młodzieży bogactwem przyrody i krajobrazu powstającej z punktu widzenia wody. Wody, która jest wszędzie, nawet w nas samych.

Hasło tegorocznej edycji konkursu brzmi tak samo jak hasło tegorocznego Światowego Dnia Wody „Czysta Woda dla Zdrowego Świata”. Fotografie zgłaszane do konkursu muszą odnosić się do któregoś z poniższych zagadnień związanych z szeroko rozumianą tematyką wody:

a) „Woda jako żywioł”,

b) „Czysta woda dla zdrowego Polaka”,

c) „Woda naturalnym bogactwem”.

Najlepsze zdjęcia zostaną nagrodzone aparatami cyfrowymi i pokazane na wystawie zorganizowanej w trakcie Krajowego Forum Wodnego, które będzie kolejnym elementem tej kampanii.

Krajowe Forum Wodne odbędzie się w dniach 15-16 listopada br. w Centrum Wodnym Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Forum pomyślane jest jako konferencja poświęcona szeroko rozumianej problematyce zarządzania zasobami wodnymi. W odróżnieniu od seminariów dla zamkniętych gremiów prawników czy naukowców, przedsięwzięcie to jest ukierunkowane na jak najszerszą debatę dotyczącą gospodarowania wodą. Jak dotąd Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej zorganizował trzy edycje Forum Wodnego.

Trzecim elementem kampanii będzie konkurs „Wiedzieć więcej o … wodzie”. Konkurs ma na celu promocję wśród społeczeństwa wiedzy o wodzie i ochronie naturalnego środowiska. Warto wiedzieć więcej na temat otaczającej nas przyrody i środowiska naturalnego. Ekologia to nie pusty frazes. Ochrona przyrody to po prostu troska o zdrowie i życie nas samych i naszych najbliższych. Konkurs wiedzy będzie trwał od 29 listopada do 6 grudnia br. a zwycięzcy otrzymają odtwarzacze mp3.

Następnymi działaniami w ramach kampanii będą:

- Druk książeczki dla dzieci "Kropla do kropli…" i zainsertowanie jej do jednego z ogólnopolskich tygodników opinii,

- Opracowanie i druk broszury - poradnika, jak zorganizować konkurs powodziowy integrujący szkoły, samorządy lokalne i rodziców na temat rodzinnego planu ewakuacji,

- Aktualizacja i druk książki "Jak sobie radzić z powodzią?" - poradnika dla nauczycieli, jak poprowadzić edukację powodziową,

- Opracowanie multimedialnych pomocy dydaktycznych dla nauczycieli na temat zagrożenia powodziowego, strategii radzenia sobie z tym zagrożeniem oraz właściwych zachowań w czasie powodzi dla zmniejszenia zagrożenia dla życia i dobytku.

Kampania „Wiedzieć więcej o wodzie” trwała będzie od 18 października do 15 grudnia 2010 r. i swoim zasięgiem obejmie całą Polskę.

Całkowity koszt kampanii wynosi 670 780 zł i jest ona współfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Na stronie www.kzgw.gov.pl. można znaleźć tak m.in. formularze zgłoszeniowe, regulaminy konkursów i mnóstwo potrzebnych informacji.

Joanna Marzec