Aktualności | 2010-10-26
Sympozja SWCiM-2010 i HTRSE-2010

Sympozja SWCiM-2010 i HTRSE-2010

Tegoroczne XIV Sympozjum Wymiany Ciepła i Masy stanowiło naturalną kontynuację organizowanych cyklicznie co trzy lata poprzednich konferencji, a posiadając wysoką rangę jest traktowane przez pracowników nauki jako znaczące wydarzenie w kalendarzu spotkań środowiska. Celem Sympozjum było przedstawienie wyników badań eksperymentalnych oraz analiz teoretycznych dotyczących zagadnień wymiany ciepła i masy. Mówiono o zjawiskach występujących przy konwekcji, przewodzeniu ciepła i promieniowaniu. Szczególną wagę przywiązywano do tematyki traktującej o przemianach fazowych (wrzenie i skraplanie) oraz zagadnieniach ustalonej i zmiennej w czasie wymiany ciepła. W trakcie trwania konferencji pojawiły się również doniesienia o nowych problemach badawczych, jak stosowanie nanocieczy czy modelowanie wymiany ciepła w układach biologicznych.

Program Sympozjum zakładał podział na sześć sesji plenarnych i dwie posterowe. Sesje plenarne dotyczyły konwekcyjnej wymiany ciepła, wymiany ciepła i masy w mini- i makrokanałach, przemian fazowych, wymiany ciepła i masy w praktyce, wymienników ciepła, spalania i kotłów, natomiast sesje posterowe dotyczyły wszystkich wymienionych wcześniej zagadnień, a autorzy referatów i plakatów kładli nacisk na prezentację wyników swych badań eksperymentalnych oraz symulacji numerycznych. W sumie zaprezentowano ponad 70 referatów.

W trakcie sesji nie zabrakło tematyki chłodniczej. Znani przedstawiciele środowiska chłodniczego podejmowali tematykę dotyczącą m. in. wymiany ciepła podczas wrzenia i skraplania proekologicznych czynników chłodniczych w mikrokanałach, przepływu ciepła w chłodnicy powietrza z uwzględnieniem powstawania szronu, chłodzenia procesorów za pomocą materiałów zmieniających stan skupienia. Przedstawiano także modelowanie numeryczne pól temperatury i prędkości w komorach chłodniczych.

Owocnym obradom towarzyszyły także koncert muzyki Fryderyka Chopina oraz nieformalne spotkania towarzyskie a piękna pogoda w trakcie trwania Sympozjum zachęcała do spacerów malowniczą plażą w Międzyzdrojach.

Obecne XIII Sympozjum Wymiany Ciepła i Odnawialnych Źródeł Energii (HTRSE-2010) jest kontynuacją poprzednich trzynastu konferencji, odbywających się cyklicznie, co trzy lata. Sympozjum posiada od wielu lat ugruntowaną w kraju pozycję w kalendarzu spotkań naukowców i praktyków zarówno polskich jak i zagranicznych. W tegorocznym sympozjum udział wzięło około 120 osób, włączając gości zagranicznych z Białorusi, Niemiec i Rosji. Sympozjum jest miejscem wymiany informacji i doświadczeń pomiędzy ośrodkami naukowymi z całej Polski. Od wielu lat służy również jako forum do propagowania nowych idei i dzielenia się informacjami na temat osiągnięć i zamierzeń w pracach badawczych i wdrożeniowych. Jest też terenem nawiązywania współpracy w różnych dziedzinach nauki. Charakterystycznym elementem sympozjum jest uwaga uczestników skierowana na zagadnienia związane z wymianą ciepła i masy. Szczególna uwaga skierowana jest na prezentację wyników badań eksperymentalnych i modelowania teoretycznego w zakresie konwekcji, przewodzenia i promieniowania. Dużą uwagę przywiązuje się do wymiany ciepła podczas przemian fazowych, głównie wrzenia i skraplania. Wyniki badań dotyczą zarówno zagadnień ustalonych w czasie, jak i stanów nieustalonych w ośrodkach jedno- i wielofazowych.

Następną ważną grupą są również zagadnienia ekologicznej konwersji energii oraz wymiany ciepła i masy podczas pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych. Ogólnie zakres tematyczny podzielono na zagadnienia dotyczące:

* Nowych trendów oraz metod badań i obliczeń zagadnień wymiany ciepła;

* Obliczania wysokosprawnych wymienników ciepła;

* Pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych;

* Przetwarzania i wykorzystania energii odnawialnych w energetyce,

ciepłownictwie i innych rozwiązaniach technologicznych;

* Nowoczesnych systemów energetycznych wykorzystujących źródła energii odnawialnej;

* Zasad współpracy systemów ciepłowniczych konwencjonalnych z instalacjami wykorzystującymi energie odnawialne, pod kątem racjonalności i efektywności gospodarowania energią.

Podczas sympozjum HTRSE-2010 zaprezentowano około 70 referatów w sesjach plenarnych i dwóch sesjach posterowych. Program artystyczny sympozjum uświetnił występ chóru dziecięcego Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie „Don-Diri-Don”. Chór „Don-Diri-Don” był wielokrotnie nagradzany na międzynarodowych konkursach chóralnych. Chór koncertował na całym świecie - m.in. w USA, Szwajcarii, Austrii, Niemczech, Włoszech, Hiszpanii, Czechach, Chinach, Malezji i Australii.