Aktualności | 2010-10-20
Georeferencyjna Baza Danych Obiektów Topograficznych w budowie

Georeferencyjna Baza Danych Obiektów Topograficznych w budowie

Projekt GBDOT to największe realizowane obecnie w Polsce przedsięwzięcie dotyczące budowy zharmonizowanej bazy danych zawierającej informacje o lokalizacji obiektów i zjawisk na obszarze całego kraju wraz z systemem zarządzania i udostępniania danych w którym po stronie administracji geodezyjnej zaangażowane będą: Główny Urząd Geodezji i Kartografii, Centralny Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej oraz jednostki organizacyjne wszystkich urzędów marszałkowskich. Zakłada się, że z Bazy Danych Obiektów Topograficznych, jako rejestru publicznego, korzystać będą setki tysięcy obywateli i tysiące przedsiębiorców rocznie, nie wliczając w to organów administracji publicznej.

Realizacja zadania dla 6 województw została powierzona jedenastu wykonawcom:

1. Wielkopolskiemu Przedsiębiorstwu Geodezyjno-Kartograficznemu GEOMAT Sp. z o.o., siedzibą w Poznaniu (woj. Kujawsko – Pomorskie);

2. Przedsiębiorstwu Geodezyjno-Kartograficznemu OPGK RZESZÓW S.A. (woj. Kujawsko –Pomorskie, woj. Pomorskie);

3. Zakładowi Usług Geodezyjnych i Kartograficznych Pryzmat Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (woj. Mazowieckie);

4. Okręgowemu Przedsiębiorstwu Geodezyjno-Kartograficznemu w Krakowie Sp. z o.o. (woj. Łódzkie);

5. Okręgowemu Przedsiębiorstwu Geodezyjno-Kartograficznemu OPEGIEKA Sp. z o.o. z siedzibą w Elblągu (woj. Łódzkie, woj. Mazowieckie);

6. Polskiemu Przedsiębiorstwu Geodezyjno-Kartograficznemu S. A. z siedzibą w Warszawie (woj. Mazowieckie);

7. Okręgowemu Przedsiębiorstwu Geodezyjno-Kartograficznemu Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie (woj. Łódzkie);

8. Firmie Geokart-International Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie (woj. Świętokrzyskie);

9. Firmie GEOMAR S.A. z siedzibą w Szczecinie (woj. Zachodniopomorskie);

10. Firmie MGGP S.A. z siedzibą w Tarnowie (woj. Pomorskie);

11. Firmie POLKART Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (woj. Mazowieckie).

Prace dla w. w. województw zostaną wykonane do końca 2011 r. Przetargi na opracowanie i aktualizację BDOT dla pozostałych województw będą realizowane zgodnie z harmonogramem projektu w latach 2011 - 2013.

Również w dniu 19 października b. r. w Hotelu Sheraton w Warszawie odbyła się konferencja pod hasłem „Nowa era w kartografii. GBDOT. Jedna baza wiele możliwości”. Na pytania dziennikarzy odpowiadali : Jolanta Orlińska - Główny Geodeta Kraju, Jacek Jarząbek - wiceprezes Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii, Jerzy Zieliński - dyrektor Departamentu Geodezji, Kartografii i Systemów Informacji Przestrzennej oraz Anna Radomyska - kierownik projektu GBDOT.

Na konferencji zaprezentowano założenia projektu Georeferencyjna Baza Danych Obiektów Topograficznych wraz z systemem zarządzania. Przedstawiono firmy, z którymi podpisano umowy na opracowanie i aktualizację bazy danych obiektów topograficznych dla obszaru sześciu województw. Zaprezentowano ramy prawne systemu, szczegółowe możliwości zastosowania oraz korzyści płynące z jego wdrażania, takie jak integracja i harmonizacja rozproszonych danych, ułatwienia dla przedsiębiorców, które przyspieszą rozwój gospodarki, usprawnienie działań administracji państwowej i rozwój społeczeństwa informacyjnego. Po zakończeniu prezentacji przedstawiciele GUGiK odpowiadali na pytania dziennikarzy, które dotyczyły przyszłości finansowania, bezpieczeństwa bazy i rozszerzania działań systemu na kolejne województwa.

Baza Danych Obiektów Topograficznych to największy i najbogatszy w Polsce, zintegrowany, aktualny i ujednolicony, specjalistyczny rejestr zbiorów danych topograficznych i geograficznych. Rejestr ten będzie administrowany przez krajowy system zarządzania BDOT. Zadaniem systemu (będącego produktem projektu) będzie również zapewnienie sprawnego i bezpiecznego gromadzenia, przetwarzania oraz udostępniania - bezpośrednio oraz w formie e-usług - zasobów danych gromadzonych w prowadzonych przez Służbę Geodezyjną i Kartograficzną rejestrach referencyjnych. Przyjęte rozwiązania technologiczne zakładają przy budowie bazy maksymalne wykorzystanie danych źródłowych pochodzących z:

- bazy danych ewidencji gruntów i budynków,

- mapy zasadniczej i ewidencji sieci uzbrojenia terenu,

- ortofotomapy,

- Państwowego Rejestru Granic i Powierzchni Jednostek Podziału Terytorialnego Kraju, - Państwowego Rejestru Nazw Geograficznych,

- ewidencji miejscowości, ulic i adresów, prowadzonej przez gminy,

a także danych z innych rejestrów np. REGON, TERYT oraz rejestrów prowadzonych przez resorty środowiska, zdrowia, edukacji, infrastruktury czy też rejestry gminne.

Projekt GBDOT finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 7. Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka „Społeczeństwo informacyjne – budowa elektronicznej administracji”.

Źródło: http://www.gugik.gov.p